Sprzedaż paliw bez koncesji

sprzedaż paliwa bez koncesji opc

W Polsce, każda firma, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, powinna posiadać koncesję. Jedynym wyjątkiem jest obrót gazem płynnym, gdy roczna wartość obrotu nie przekracza 10 000 euro. Przed zakończeniem okresu obowiązywania koncesji, wymagane jest złożenie kolejnego wniosku, ponieważ nie przedłuża się ona automatycznie. Jedynymi nabywcami, którzy nie potrzebują tego dokumentu, są osoby kupujące paliwo na własny użytek. Proces jego uzyskania jest bardzo skomplikowany, lecz koszty sprowadzają się jedynie do 616 zł opłaty skarbowej. Działalność gospodarcza, która powinna, a nie posiada koncesji, podlega grzywnie do 5 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Jak sprawdzić znak towarowy produktu?

sprawdzenie znaku towarowego

Znak towarowy jest oznaczeniem, dzięki któremu możliwe jest identyfikowanie produktów lub usług z konkretnym przedsiębiorstwem. Musi być ono dostępne w rejestrze znaków towarowych. Wśród wielu możliwości, najczęstszymi oznaczeniami są: nazwa firmy, logo firmy lub grafika kojarzona z firmą. Na stronie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej można znaleźć znaki zarejestrowane w Polsce, zaś pozostałe znaki odnaleźć można w bazie znaków Unii Europejskiej oraz w bazie znaków międzynarodowych. Odrzucenie wniosku o rejestrację znaku towarowego często jest spowodowane tym, że identyczny lub podobny znak jest już w bazie danych. Analogicznie sprawa wygląda z nazwą firmy – ją też można zweryfikować na stronie internetowej UP RP, korzystając ze specjalnej wyszukiwarki.

Ile kosztuje opatentowanie pomysłu? Sprawdź jak zarejestrować wynalazek lub znak towarowy?

opatentowanie pomysłu

W przypadku rejestracji wynalazków i wzorów użytkowych, jednorazowa opłata zgłoszeniowa to 550 zł. Więcej niż dwa wynalazki oznaczają koszt o połowę wyższy. Dodatkowe koszty pojawiają się wtedy, gdy zgłoszenie ma ponad 20 stron – każda kolejna kosztuje 25 złotych. Nieco tańsze jest zgłoszenie wzoru przemysłowego (300 zł) czy topografii układu scalonego (250 zł). Dla wynalazku ochrona ważna jest przez 20, a dla wzoru użytkowego 10 lat. Opłata za pierwsze 3 lata ochrony wynosi 480 zł (wynalazki) lub 250 zł (wzory użytkowe). Ochrona na wzór przemysłowy trwa 25 lat. Koszt pierwszych pięciu wynosi 150 zł. Na topografię układu scalonego 10 lat, a opłata za pięć pierwszych to 550 zł. Przy zgłoszeniu do UP, płaci się 450 zł za jedną klasę towarową. Za kolejne należy dopłacić po 120 zł. Zgłoszenie oznaczenia geograficznego kosztuje 300 zł. Ochrona znaku towarowego trwa 10 lat.

Jak zarejestrować znak towarowy?

jak zarejestrowac znak towarowy

By zarejestrować znak towarowy, należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Patentowym. Przy zgłoszeniu znaku towarowego konieczne jest uiszczenie jednorazowej opłaty w wysokości 450 zł za jedną klasę towarową. Przy każdej następnej należy dopłacić 120 zł. W okresie do dwóch miesięcy zgłoszenie zostaje ujawnione w bazie dla znaków towarowych, a następnie opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego. Po publikacji jest czas na zgłoszenie przez osoby trzecie ewentualnych zastrzeżeń odnośnie znaku – okres ten wynosi 3 miesiące. Ostatnim etapem procesu jest udzielenie decyzji o przyznaniu lub odmowie udzielenia prawa ochronnego. Każda decyzja zostaje opublikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Ochrona znaku towarowego nie jest bezterminowa – trwa 10 lat od momentu zgłoszenia.

Zgłoszenie patentowe – o czym warto pamiętać?

zgłoszenie patentowe

Najczęstszym rozwiązaniem przy zgłoszeniu patentowym jest skorzystanie ze wsparcia profesjonalnej kancelarii patentowej. Eksperci z dziedziny prawa własności przemysłowej pomogą sprawdzić, czy konkretne dobro intelektualne ma szanse na zarejestrowanie. W ten sposób unika się kosztownych i czasochłonnych działań, które z góry byłyby skazane na porażkę. Można też skorzystać z zamieszczonej na stronie Urzędu Patentowego wyszukiwarki. W przypadku wynalazków i wzorów użytkowych płaci się jednorazowo 550 zł, przy zgłoszeniu znaku towarowego 450 zł za jedną klasę towarową. Zgłoszenie wzoru przemysłowego to koszt 300 zł, topografii układu scalonego – 250 zł, a oznaczenia geograficznego – 300 zł. Ochrona znaku towarowego nie jest bezterminowa – trwa 10 lat od momentu zgłoszenia.

Likwidacja spółki – o czym warto wiedzieć?

likwidacja spółki

Likwidacja spółki odbywa się, gdy panuje w niej sytuacja trudna do rozwiązania. Pozwala to na wycofanie zainwestowanych środków. Drugim powodem likwidacji spółek jest brak zasadności ich istnienia. Proces likwidacji zaczyna się od tzw. otwarcia likwidacji. Wyznacza się wtedy likwidatorów. Fakt ten zgłasza się w sądzie rejestrowym. Konieczne jest przygotowanie bilansu otwarcia likwidacji. Otwarcie zostaje ujawnione w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co pozwala wierzycielom na zgłaszanie wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od ujawnienia. Likwidatorzy muszą uregulować wszelkie sprawy finansowe, przygotować sprawozdanie likwidacyjne, a następnie zatwierdzić je bezwzględną większością głosów. Następnie składa się w sądzie rejestrowym wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców oraz ww. sprawozdania. Sąd ostatecznie wydaje postanowienie o wykreśleniu z KRS.

Zastrzeżenie nazwy i logo firmy – dlaczego warto?

ochrona logo

Po zarejestrowaniu nazwy czy logo firmy, uzyskuje się wyłączne prawo do posługiwania się tym znakiem. To potężne narzędzie w walce z nieuczciwą konkurencją – jeśli ktoś naruszy prawa do chronionego znaku, poniesie prawne konsekwencje. Zastrzeżona marka oznacza większy prestiż przedsiębiorstwa, budzi zaufanie i pomaga budować wizerunek. Znak towarowy należy zgłosić do Urzędu Patentowego, po uprzednim sprawdzeniu, czy nie narusza on praw osób trzecich. Złożenie takiego wniosku wiąże się z koniecznością uiszczenia jednorazowej opłaty zgłoszeniowej (450 zł w przypadku jednej klasy towarowej). Jeśli procedura zakończy się powodzeniem, otrzymuje się prawo do wyłączności. Konieczne będzie też zapłacenie, za trwający 10 lat okres ochronny (400 zł za każdą klasę towarową).

Czym zajmuje się rzecznik patentowy?

rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy to osoba, do której warto się zwrócić, jeśli chce się zarejestrować wynalazek czy znak towarowy. Posiada on wiedzę w specyficznej i wąskiej dziedzinie, jaką jest prawo własności intelektualnej. Pomaga ustalić, czy dane dobro intelektualne ma szansę na zarejestrowanie, przygotowuje wszystkie niezbędne do zgłoszenia dokumenty, a także pomaga je odpowiednio wypełnić. Rzecznik patentowy zostaje pełnomocnikiem i reprezentuje nas przed Urzędem Patentowym. Kancelarie patentowe oferują także wsparcie długofalowe po uzyskaniu prawa do ochrony znaku towarowego czy wynalazku – pilnują kwestii związanych z przedłużeniem terminu ochrony oraz monitorują, czy nikt nie narusza prawa do wyłączności.

Czym jest utwór modowy? Czy produkt modowy może podlegać ochronie prawnoautorskiej?

utwór modowy

Utwór stanowi rezultat intelektualnej pracy człowieka, który wywołuje wiele kontrowersji. Konkretny ubiór może być utworem w rozumieniu prawa autorskiego i tak samo jak w przypadku innych dziedzin, również w modzie znajdujemy przykłady utworów. Utworami w dziedzinie mody mogą być np. desenie materiału, torebki, biżuteria, kostiumy teatralne. Pomimo, iż wiele kategorii możemy uznać za utwór prawnoautorski, to zdecydowanie trudniej będzie uznać za niego zwykły T-shirt, bez szczególnych elementów lub oryginalnego wzoru, a zdecydowanie prościej suknię haute couture, stworzoną na zamówienie. Ochrona na gruncie prawa autorskiego powstaje w chwili stworzenia utworu. Nie ma konieczności dokonywania żadnych formalności i ponoszenia dodatkowych kosztów.

Dlaczego warto przekształcić spółkę z o.o. w spółkę komandytową?

sp zoo i sp komandytowa

Spółka komandytowa, z udziałem spółki z o.o. jako komplementariusza, jest interesującą alternatywą dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wybierając rodzaj spółki, należy wziąć pod uwagę związane z nią dodatkowe koszty i utrudnienia. Największym z nich jest konieczność ponoszenia kosztów utrzymania dwóch podmiotów tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (komplementariusza) oraz spółki komandytowej. Są to podwójne koszty zgłoszeń dokonywanych do rejestru przedsiębiorców KRS i koszty związane z prowadzeniem dwóch księgowości. Analizowana forma prowadzenia działalności nie przyniesie korzyści, jeśli zysk osiągany zysk ma być przede wszystkim inwestowany, a nie dzielony między wspólników.