Jak sprawdzić znak towarowy produktu?

sprawdzenie znaku towarowego

Znak towarowy jest oznaczeniem, dzięki któremu możliwe jest identyfikowanie produktów lub usług z konkretnym przedsiębiorstwem. Musi być ono dostępne w rejestrze znaków towarowych. Wśród wielu możliwości, najczęstszymi oznaczeniami są: nazwa firmy, logo firmy lub grafika kojarzona z firmą. Na stronie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej można znaleźć znaki zarejestrowane w Polsce, zaś pozostałe znaki odnaleźć można w bazie znaków Unii Europejskiej oraz w bazie znaków międzynarodowych. Odrzucenie wniosku o rejestrację znaku towarowego często jest spowodowane tym, że identyczny lub podobny znak jest już w bazie danych. Analogicznie sprawa wygląda z nazwą firmy – ją też można zweryfikować na stronie internetowej UP RP, korzystając ze specjalnej wyszukiwarki.

Czym się różni fundacja od stowarzyszenia?

fundacja stowarzyszenie różnice

Stowarzyszenie to organizacja pozarządowa, która została powołana przez ustawodawcę, w celu zapewnienia obywatelom wolności zrzeszania się i umożliwienia im równego prawa do czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań. Fundacja jest zaś organizacją pozarządową ustanowioną przez fundatora w oświadczeniu woli złożonym przed notariuszem, uzyskującą osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS. Zgodnie z polskim prawem, fundacja może być ustanowiona dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. Istotą fundacji, w przeciwieństwie do stowarzyszenia, jest istnienie majątku przeznaczonego przez fundatora na publicznie użyteczny cel.