Sprzedaż paliw bez koncesji

sprzedaż paliwa bez koncesji opc

W Polsce, każda firma, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, powinna posiadać koncesję. Jedynym wyjątkiem jest obrót gazem płynnym, gdy roczna wartość obrotu nie przekracza 10 000 euro. Przed zakończeniem okresu obowiązywania koncesji, wymagane jest złożenie kolejnego wniosku, ponieważ nie przedłuża się ona automatycznie. Jedynymi nabywcami, którzy nie potrzebują tego dokumentu, są osoby kupujące paliwo na własny użytek. Proces jego uzyskania jest bardzo skomplikowany, lecz koszty sprowadzają się jedynie do 616 zł opłaty skarbowej. Działalność gospodarcza, która powinna, a nie posiada koncesji, podlega grzywnie do 5 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Obowiązek informacyjny względem prezesa URE. Sankcje za niedopełnienie obowiązku

obowiązek informacyjny ure

Przewidziany w art. 43e ust. 1 p.e. obowiązek polega na składaniu Prezesowi URE informacji o rozpoczęciu, a także trwałym zaprzestaniu eksploatacji urządzeń stanowiących infrastrukturę paliw ciekłych oraz zmianach w tej infrastrukturze w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia lub trwałego zaprzestania eksploatacji infrastruktury. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy infrastruktura została wyłączona jedynie w celu jej serwisowania, modernizacji lub przebudowy. Niedopełnienie obowiązku przekazywania Prezesowi URE informacji dotyczących rodzajów i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych zagrożone zostało administracyjnymi sankcjami pieniężnymi. Kara pieniężna wynosi 10.000,00 zł oddzielnie dla każdego rodzaju i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych.

Jak uzyskać koncesję opc?

jak uzyskać koncesje opc

Koncesje OPC wydaje Urząd Regulacji Energetyki w drodze decyzji po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Procedura uzyskania koncesji weryfikuje, czy wnioskodawca spełnia wymagane warunki formalnoprawne, posiada odpowiednie środki finansowe i materialne oraz wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania koncesjonowanej działalności. Wszczęcie postępowania następuje po złożeniu wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi we właściwym Terenowym Oddziale URE. Należy zwrócić uwagę na formę dokumentów załączanych do wniosku o udzielenie koncesji, gdyż niektóre z nich muszą być złożone w oryginale. Należy pamiętać, iż składane dokumenty nie mogą być starsze niż 3 miesiące od daty ich złożenia do URE.