Likwidacja spółki – o czym warto wiedzieć?

likwidacja spółki

Likwidacja spółki odbywa się, gdy panuje w niej sytuacja trudna do rozwiązania. Pozwala to na wycofanie zainwestowanych środków. Drugim powodem likwidacji spółek jest brak zasadności ich istnienia. Proces likwidacji zaczyna się od tzw. otwarcia likwidacji. Wyznacza się wtedy likwidatorów. Fakt ten zgłasza się w sądzie rejestrowym. Konieczne jest przygotowanie bilansu otwarcia likwidacji. Otwarcie zostaje ujawnione w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co pozwala wierzycielom na zgłaszanie wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od ujawnienia. Likwidatorzy muszą uregulować wszelkie sprawy finansowe, przygotować sprawozdanie likwidacyjne, a następnie zatwierdzić je bezwzględną większością głosów. Następnie składa się w sądzie rejestrowym wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców oraz ww. sprawozdania. Sąd ostatecznie wydaje postanowienie o wykreśleniu z KRS.

Dlaczego warto przekształcić spółkę z o.o. w spółkę komandytową?

sp zoo i sp komandytowa

Spółka komandytowa, z udziałem spółki z o.o. jako komplementariusza, jest interesującą alternatywą dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wybierając rodzaj spółki, należy wziąć pod uwagę związane z nią dodatkowe koszty i utrudnienia. Największym z nich jest konieczność ponoszenia kosztów utrzymania dwóch podmiotów tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (komplementariusza) oraz spółki komandytowej. Są to podwójne koszty zgłoszeń dokonywanych do rejestru przedsiębiorców KRS i koszty związane z prowadzeniem dwóch księgowości. Analizowana forma prowadzenia działalności nie przyniesie korzyści, jeśli zysk osiągany zysk ma być przede wszystkim inwestowany, a nie dzielony między wspólników.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. dlaczego to się opłaca?

przekształcenie dzielności w sp zoo

Jeśli przedsiębiorca rozwinął swoją działalność na tyle, że ponoszenie nieograniczonej odpowiedzialności jest ryzykowne, warto zastanowić się nad przekształceniem jej w spółkę prawa handlowego. Zgodnie z prawem, wszyscy przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, mają możliwość przekształcenia swojego przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę kapitałową z zachowaniem zasady kontynuacji praw i obowiązków. Wskutek przekształcenia, odpowiedzialność osobista przedsiębiorcy całym jego majątkiem zostaje zastąpiona przez odpowiedzialność spółki, względnie – subsydiarną odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę daje również możliwość pozyskania dodatkowego kapitału, np. poprzez przyjęcie do spółki nowych wspólników.

Likwidacja spółki z o.o. czy upadłość?

Likwidacja spółki z o.o. czy upadłość

Pojęcia likwidacji oraz upadłości bywają niekiedy mylone i stosowane zamiennie. Z prawnego punktu widzenia jest to duży błąd. Procedura likwidacji spółki uregulowana została w Kodeksie spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., natomiast postępowanie upadłościowe w odrębnej ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe. Likwidacja prowadzona jest przez wspólników, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach przez sąd – wówczas rozwiązanie spółki następuje w trybie procesu. Upadłość z kolei może być prowadzona wyłącznie przez sąd upadłościowy i tylko on może o niej zadecydować. W razie likwidacji, majątek spółki w dalszym ciągu pozostaje jej własnością, którą reprezentują likwidatorzy. W przypadku upadłości, majątek spółki wchodzi w skład masy upadłości, którą reprezentuje syndyk.

Po co i jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Po co i jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej, przez co stronami w każdej umowie są wspólnicy, a nie sama spółka. Dlatego też wspólnicy w spółce cywilnej odpowiadają całym swoim majątkiem. Spółka z o.o. posiada własną osobowość prawną, przez co majątek wspólników jest oddzielony od majątku spółki, a wierzyciele dochodzą swoich praw od spółki, a nie bezpośrednio od wspólników. Tryb uproszczony przekształcenia spółki dotyczy sytuacji, w których każdy wspólnik spółki cywilnej jest uprawniony do prowadzenia spraw spółki. Co do zasady, jeżeli nie zmieniono tego postanowieniami umownymi, każdy wspólnik powinien prowadzić sprawy spółki cywilne. Tryb pełny zaś stosowany jest w przypadku gdy tylko część wspólników może prowadzić sprawy spółki cywilnej.

Czy można zarejestrować spółkę nie wychodząc z domu?

Czy można zarejestrować spółkę nie wychodząc z domu

Obecnie przepisy przewidują możliwość zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet (tzw. S24). Rejestracja on-line jest szybsza i mniej kosztowna, ale wiąże się z kilkoma ograniczeniami. Wymaga ona skorzystania z wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Może być ona modyfikowana poprzez wybór jednego z dostępnych wariantów, ale czasem bywa sporym ograniczeniem swobody wspólników. Zaletą S24 jest ominięcie formy aktu notarialnego i konieczności ponoszenia jego kosztów. W przypadku spółki z o.o., założonej w trybie S24, na pokrycie kapitału zakładowego można wnieść wyłącznie wkłady pieniężne. Należy pamiętać, że podpisując dokumenty trzeba posługiwać się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym ePUAP.

Czy spółka z o. o. się opłaca?

Czy spółka z o. o. się opłaca

Proces założenia spółki z o. o. trwa ok. miesiąca w przypadku wyboru formy tradycyjnej lub kilka dni, gdy zdecydujemy się na rejestrację drogą internetową w tzw. trybie S24. Konieczne jest poniesienie kosztów: z tytułu opłat sądowych, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz kosztów notarialnych. Można je jednak ograniczyć, wybierając formę S24, gdyż korzysta się wtedy ze wzorca umowy spółki z o.o. Obowiązkowe jest prowadzenie tzw. pełnej księgowości, bowiem spółka zobowiązana jest do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wspólnicy spółki z o.o. ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania do wysokości opłacanego przez siebie udziału w kapitale zakładowym, którego minimalna wysokość określona jest przez kodeks spółek handlowym i wynosi 5 tys. zł.