Jak sprawdzić znak towarowy produktu?

sprawdzenie znaku towarowego

Znak towarowy jest oznaczeniem, dzięki któremu możliwe jest identyfikowanie produktów lub usług z konkretnym przedsiębiorstwem. Musi być ono dostępne w rejestrze znaków towarowych. Wśród wielu możliwości, najczęstszymi oznaczeniami są: nazwa firmy, logo firmy lub grafika kojarzona z firmą. Na stronie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej można znaleźć znaki zarejestrowane w Polsce, zaś pozostałe znaki odnaleźć można w bazie znaków Unii Europejskiej oraz w bazie znaków międzynarodowych. Odrzucenie wniosku o rejestrację znaku towarowego często jest spowodowane tym, że identyczny lub podobny znak jest już w bazie danych. Analogicznie sprawa wygląda z nazwą firmy – ją też można zweryfikować na stronie internetowej UP RP, korzystając ze specjalnej wyszukiwarki.

Ile kosztuje opatentowanie pomysłu? Sprawdź jak zarejestrować wynalazek lub znak towarowy?

opatentowanie pomysłu

W przypadku rejestracji wynalazków i wzorów użytkowych, jednorazowa opłata zgłoszeniowa to 550 zł. Więcej niż dwa wynalazki oznaczają koszt o połowę wyższy. Dodatkowe koszty pojawiają się wtedy, gdy zgłoszenie ma ponad 20 stron – każda kolejna kosztuje 25 złotych. Nieco tańsze jest zgłoszenie wzoru przemysłowego (300 zł) czy topografii układu scalonego (250 zł). Dla wynalazku ochrona ważna jest przez 20, a dla wzoru użytkowego 10 lat. Opłata za pierwsze 3 lata ochrony wynosi 480 zł (wynalazki) lub 250 zł (wzory użytkowe). Ochrona na wzór przemysłowy trwa 25 lat. Koszt pierwszych pięciu wynosi 150 zł. Na topografię układu scalonego 10 lat, a opłata za pięć pierwszych to 550 zł. Przy zgłoszeniu do UP, płaci się 450 zł za jedną klasę towarową. Za kolejne należy dopłacić po 120 zł. Zgłoszenie oznaczenia geograficznego kosztuje 300 zł. Ochrona znaku towarowego trwa 10 lat.

Jak zarejestrować znak towarowy?

jak zarejestrowac znak towarowy

By zarejestrować znak towarowy, należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Patentowym. Przy zgłoszeniu znaku towarowego konieczne jest uiszczenie jednorazowej opłaty w wysokości 450 zł za jedną klasę towarową. Przy każdej następnej należy dopłacić 120 zł. W okresie do dwóch miesięcy zgłoszenie zostaje ujawnione w bazie dla znaków towarowych, a następnie opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego. Po publikacji jest czas na zgłoszenie przez osoby trzecie ewentualnych zastrzeżeń odnośnie znaku – okres ten wynosi 3 miesiące. Ostatnim etapem procesu jest udzielenie decyzji o przyznaniu lub odmowie udzielenia prawa ochronnego. Każda decyzja zostaje opublikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Ochrona znaku towarowego nie jest bezterminowa – trwa 10 lat od momentu zgłoszenia.

Zgłoszenie patentowe – o czym warto pamiętać?

zgłoszenie patentowe

Najczęstszym rozwiązaniem przy zgłoszeniu patentowym jest skorzystanie ze wsparcia profesjonalnej kancelarii patentowej. Eksperci z dziedziny prawa własności przemysłowej pomogą sprawdzić, czy konkretne dobro intelektualne ma szanse na zarejestrowanie. W ten sposób unika się kosztownych i czasochłonnych działań, które z góry byłyby skazane na porażkę. Można też skorzystać z zamieszczonej na stronie Urzędu Patentowego wyszukiwarki. W przypadku wynalazków i wzorów użytkowych płaci się jednorazowo 550 zł, przy zgłoszeniu znaku towarowego 450 zł za jedną klasę towarową. Zgłoszenie wzoru przemysłowego to koszt 300 zł, topografii układu scalonego – 250 zł, a oznaczenia geograficznego – 300 zł. Ochrona znaku towarowego nie jest bezterminowa – trwa 10 lat od momentu zgłoszenia.

Zastrzeżenie nazwy i logo firmy – dlaczego warto?

ochrona logo

Po zarejestrowaniu nazwy czy logo firmy, uzyskuje się wyłączne prawo do posługiwania się tym znakiem. To potężne narzędzie w walce z nieuczciwą konkurencją – jeśli ktoś naruszy prawa do chronionego znaku, poniesie prawne konsekwencje. Zastrzeżona marka oznacza większy prestiż przedsiębiorstwa, budzi zaufanie i pomaga budować wizerunek. Znak towarowy należy zgłosić do Urzędu Patentowego, po uprzednim sprawdzeniu, czy nie narusza on praw osób trzecich. Złożenie takiego wniosku wiąże się z koniecznością uiszczenia jednorazowej opłaty zgłoszeniowej (450 zł w przypadku jednej klasy towarowej). Jeśli procedura zakończy się powodzeniem, otrzymuje się prawo do wyłączności. Konieczne będzie też zapłacenie, za trwający 10 lat okres ochronny (400 zł za każdą klasę towarową).

Czym zajmuje się rzecznik patentowy?

rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy to osoba, do której warto się zwrócić, jeśli chce się zarejestrować wynalazek czy znak towarowy. Posiada on wiedzę w specyficznej i wąskiej dziedzinie, jaką jest prawo własności intelektualnej. Pomaga ustalić, czy dane dobro intelektualne ma szansę na zarejestrowanie, przygotowuje wszystkie niezbędne do zgłoszenia dokumenty, a także pomaga je odpowiednio wypełnić. Rzecznik patentowy zostaje pełnomocnikiem i reprezentuje nas przed Urzędem Patentowym. Kancelarie patentowe oferują także wsparcie długofalowe po uzyskaniu prawa do ochrony znaku towarowego czy wynalazku – pilnują kwestii związanych z przedłużeniem terminu ochrony oraz monitorują, czy nikt nie narusza prawa do wyłączności.

Znaki towarowe powszechnie znane, czyli co o znakach towarowych wiedzieć należy

popularne znaki towarowe

Aby można było zakwalifikować dany znak towarowy do powszechnie znanego konieczna jest jego znajomość przez minimum 50% potencjalnych odbiorców. Często termin znaku powszechnie znanego jest porównywany lub stosowany zamiennie do renomowanego znaku towarowego. Zasadniczą różnicą pomiędzy nimi jest konieczność rejestracji renomowanego znaku towarowego oraz wymóg rozpoznawalności znaku powszechnego, który jest wyższy niż przy znakach renomowanych. Przed rejestracją powinno się zwrócić szczególną uwagę na weryfikację oraz powierzyć ją doświadczonemu podmiotowi. Zaniechanie jej zlecenia, a potem rejestracji znaku towarowego przez specjalistów może skutkować sporymi stratami materialnymi w przyszłości.

Jak zabezpieczyć swoją markę modową?

zabezpieczenie marki modowej

Najczęstszym narzędziem jest ochrona na gruncie prawa autorskiego. Prawo ochronne na znak towarowy daje monopol na używanie oznaczenia na danym obszarze oraz dla konkretnych towarów i usług. Inne podmioty nie będą mogły działać pod taką samą lub podobną marką. W chwili uzyskania prawa ochronnego na dany znak towarowy, producenci nie muszą obawiać się, że jakikolwiek podmiot będzie się pod nich „podszywał”. Kolejną z zalet rejestracji znaku towarowego jest możliwość udzielania płatnych licencji na posługiwanie się naszym znakiem towarowym. W celu kompleksowej ochrony swojego wzornictwa oraz zabezpieczenia się przed ewentualnym plagiatem każdy projektant, jeszcze przed pierwszym upublicznieniem swojej kolekcji, powinien też zarejestrować swój wzór przemysłowy.

Znak towarowy, a słowno graficzny

znak słowno graficzny

Znak słowny jest najpopularniejszą formą znaku towarowego w Polsce. Jak wynika z samej nazwy, forma ta chroni tylko i wyłącznie warstwę tekstową nazwy. Rozmiar czcionki lub układ liter nie podlegają ochronie. Udana rejestracja takiego znaku niesie ze sobą szereg korzyści. Natomiast znak słowno-graficzny łączy w sobie formy zarówno graficzne, jak i słowne. Chroni on słowo, ale tylko w konkretnym układzie graficznym. Jest łatwiejszy do zarejestrowania, bo połączenie słowa z grafiką jest dużo bardziej charakterystyczne i ma większa zdolność odróżniającą. Dzięki uzyskaniu znaku towarowego będziemy mogli w skuteczny sposób egzekwować zaprzestanie korzystania z podobnego znaku przez podmiot konkurencyjny.

Obowiązek używania znaku towarowego

Obowiązek używania znaku towarowego

Zgodnie z polskim prawem, prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym, w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. Zasadniczym celem wprowadzenia w/w obowiązku jest zapobieganie pozorowanemu wykonywaniu prawa do znaku towarowego i w ten sposób wyeliminowanie nieuczciwych praktyk, polegających na ubieganiu się o rejestrację jedynie po to, by uniemożliwić nabycie prawa do znaku przez inne podmioty, oferujące konkurencyjne produkty. Taki stan prawny jest więc korzystny dla przedsiębiorców, gdyż chroni normalny obrót gospodarczy.