Jak uzyskać koncesję opc?

Koncesje OPC wydaje Urząd Regulacji Energetyki w drodze decyzji po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Procedura uzyskania koncesji weryfikuje, czy wnioskodawca spełnia wymagane warunki formalnoprawne, posiada odpowiednie środki finansowe i materialne oraz wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania koncesjonowanej działalności. Wszczęcie postępowania następuje po złożeniu wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi we właściwym Terenowym Oddziale URE. Należy zwrócić uwagę na formę dokumentów załączanych do wniosku o udzielenie koncesji, gdyż niektóre z nich muszą być złożone w oryginale. Należy pamiętać, iż składane dokumenty nie mogą być starsze niż 3 miesiące od daty ich złożenia do URE.
jak uzyskać koncesje opc

Planując prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi należy przed jej rozpoczęciem uzyskać koncesję OPC. Przedmiotowy obowiązek wynika z art. 32 ust.1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dalej: p.e.). Koncesja ta umożliwia handel hurtowy i detaliczny paliwami ciekłymi w Polsce. Chcąc natomiast prowadzić handel paliwami ciekłymi z zagranicą trzeba uzyskać dodatkowo koncesję OPZ (koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą). Należy zatem pamiętać, że działalność gospodarcza w zakresie obrotu paliwami ciekłymi może być prowadzona wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi, które posiadają wymagane koncesje w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami ciekłymi. Wyjątkiem jest sprzedaż dla odbiorcy końcowego dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek. Warto podkreślić, iż wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji, zgodnie z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Z kolei w myśl art. 57g p.e. kto prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania lub dystrybucji, obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu tymi paliwami z zagranicą, bez wymaganej koncesji, podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz. U. poz. 2039) koncesji wymaga obrót paliwami ciekłymi oznaczonymi następującymi kodami CN:

 • półprodukty rafineryjne: 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55;
 • gaz płynny (LPG): 2711 12, 2711 13 , 2711 14 00, 2711 19 00, 2901 10 00 – z wyłączeniem mieszanin propanu-butanu uzyskiwanych w procesach uzdatniania płynów zbożowych;
 • benzyny pirolityczne: 2710 12 11, 2710 12 15;
 • benzyny silnikowe: 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 90, 2207 20 00;
 • benzyny lotnicze: 2710 12 31;
 • paliwa typu benzyny do silników odrzutowych: 2710 12 70;
 • paliwa typu nafty do silników odrzutowych: 2710 19 21;
 • oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11;
 • lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19;
 • ciężkie oleje opałowe: 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90, 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99;

Biopaliwa płynne (ciekłe):

 • 3826 00 10, z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych,
 • inne niż wymienione powyżej biopaliwa płynne (ciekłe) bez względu na kod CN z wyłączeniem biopaliw płynnych stanowiących dodatki do paliw ciekłych.

Uzyskanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) nie jest wymagane dla obrotu gazem płynnym, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 10.000 euro. Koncesja nie jest również konieczna do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu benzyną lotniczą oznaczoną symbolem PKWiU 23.20.11-40 oraz objętą kodem CN 2710 11 31, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 1.000.000 euro (art. 32 ust. 5 p.e.).

Obowiązująca klasyfikacja Nomenklatury Scalonej (kody CN) znajduje się na stronach Ministerstwa Finansów.

Należy pamiętać o tym, iż warunki na jakich można uzyskać koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC) zawarte są nie tylko w ustawie – Prawo energetyczne, lecz również innych aktach prawnych m.in. ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: u.s.d.g.).

Koncesje OPC wydaje Urząd Regulacji Energetyki (dalej: URE) w drodze decyzji po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Procedura uzyskania koncesji ma na celu weryfikację, czy wnioskodawca spełnia wymagane warunki formalnoprawne, posiada odpowiednie środki finansowe i materialne oraz wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania koncesjonowanej działalności. Wszczęcie postępowania następuje po złożeniu wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) we właściwym Terenowym Oddziale URE. Wniosek powinien zawierać opis dotychczasowej działalności przedsiębiorcy oraz informacje o planowanej działalności, w tym również biznes plan (możliwych jest kilka sposobów prowadzenia działalności koncesjonowanej: z wykorzystaniem infrastruktury paliw ciekłych tj. stacji paliw lub środka transportu paliw ciekłych, albo zarówno stacji paliw, jak i środka transportu paliw ciekłych; bądź też bez wykorzystania infrastruktury paliw ciekłych tj. tzw. czysty obrót, polegający na zakupie paliwa od sprzedawcy, który jednocześnie gwarantuje dostawę paliwa za pomocą posiadanych przez siebie środków transportu do jego odbiorcy). Do wniosku należy załączyć szereg dokumentów, zróżnicowanych w zależności od wielu indywidualnych okoliczności dotyczących konkretnego przedsiębiorcy (np. takich jak: forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej, fakt funkcjonowania już na rynku, czy też dopiero rozpoczęcia działalności, posiadanie statusu przedsiębiorcy zagranicznego, sposób prowadzenia działalności koncesjonowanej). Indywidualna sytuacja faktyczna oraz formalnoprawna może spowodować konieczność dokonania przez Prezesa URE, w razie wątpliwości, dodatkowych czynności wyjaśniających, w tym wezwania przedsiębiorcy w trakcie trwania postępowania do przedstawienia dodatkowych dokumentów poświadczających, iż spełnia on określone przepisami prawa warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. Dlatego też warto dobrze przygotować się do tego postępowania, bowiem braki w wymaganej dokumentacji, a w konsekwencji konieczność ich uzupełnień i składania dodatkowych wyjaśnień, będą wpływać na znaczne przedłużenie całej procedury.

PRZEDMIOTOWE DOKUMENTY ZAŁĄCZANE DO WNIOSKU MOŻNA PODZIELIĆ NA TRZY GRUPY:

 1. dokumenty wskazujące, iż spełnione zostały warunki formalnoprawne oraz organizacyjne – są to m.in. zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP); odpis z rejestru przedsiębiorców KRS (w przypadku podmiotów zgłoszonych w tym rejestrze); aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca niekaralności przedsiębiorcy (w przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo przedsiębiorcą zagranicznym, wymóg niekaralności dotyczy również osób uprawnionych do ich reprezentowania oraz członków rad nadzorczych); wykaz wszystkich podmiotów posiadających znaczący wpływ na przedsiębiorcę lub sprawujących nad nim kontrolę albo współkontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34, 35 i pkt 36 lit. a, b, e i f ustawy o rachunkowości wraz z informacją z KRK o niekaralności tych podmiotów; oświadczenie przedsiębiorcy, iż nie zgłoszono wobec niego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz, że nie znajduje się w stanie likwidacji; oświadczenie przedsiębiorcy, że nie został w ciągu ostatnich 3 lat wykreślony z rejestru działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust.1 u.s.d.g.; potwierdzenie, iż wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT; dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie koncesji;
 2. dokumenty określające możliwości techniczne prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi – są to m.in. szczegółowy opis działalności w zakresie objętym koncesją, w tym sprecyzowanie rodzajów paliw ciekłych (z podaniem kodów CN), które będą przedmiotem obrotu; wykaz posiadanych środków transportu przeznaczonych do transportu paliw (własnych lub eksploatowanych na podstawie innego tytułu prawnego); wymagane na podstawie odrębnych przepisów dokumenty dotyczące środków transportu; oświadczenie przedsiębiorcy, że zapewni zatrudnienie osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych; dla bazy lub stacji paliw, na której prowadzona będzie działalność koncesjonowana: dokumenty potwierdzające tytuł prawny przedsiębiorcy do obiektów i instalacji niezbędnych do prowadzenia działalności objętej koncesją, protokół z ostatniej kontroli przeprowadzonej w bazie lub stacji paliw w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez PSP, decyzje i inne dokumenty wydane przez nadzór budowlany, administrację architektoniczno-budowlaną, organy właściwe w sprawach zagospodarowania przestrzennego dot. wszystkich obiektów budowlanych ujętych w zakresie wniosku, decyzje jednostek dozoru technicznego zezwalające na eksploatację infrastruktury technicznej służącej powykonywania działalności koncesjonowanej, wykaz wszystkich odmierzaczy paliw oraz innych urządzeń wydawczych wraz ze świadectwami legalizacji lub odpowiednimi deklaracjami zgodności, dokumenty poświadczające, że eksploatowane stacje paliw zostały wyposażone w odpowiednie urządzenia zabezpieczające, opis prowadzonej na stacji paliw lub bazie paliw gospodarki wodno-ściekowej, protokół ostatniej kontroli w zakresie ochrony środowiska (jeśli była przeprowadzana) wraz z zarządzeniami pokontrolnymi i informacją przedsiębiorcy o ich realizacji;
 3. dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca dysponuje środkami finansowymi zapewniającymi prawidłowe wykonywanie działalności lub ma możliwość ich pozyskania – są to m.in. sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat (rozliczenia roczne PIT dla osób fizycznych lub wspólników spółek cywilnych, bilanse oraz rachunki zysków i strat dla pozostałych podmiotów), a jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż trzy lata – w/w dokumenty z okresu od dnia podjęcia działalności; inne dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwość pozyskania środków finansowych wystarczających do prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej (gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe oraz umowy gwarancyjne); zaświadczenie z banku, w którym jest prowadzony podstawowy rachunek wnioskodawcy określające wielkość obrotów, jego zdolność płatniczą i kredytową, informacje o udzielonych przedsiębiorcy kredytach oraz informacje, czy rachunek jest wolny od tytułów egzekucyjnych; zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega z wpłatą składek na ubezpieczenie społeczne; zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego, że przedsiębiorca nie zalega ze zobowiązaniami wobec budżetu państwa. Warto zaznaczyć, iż w myśl art. 38 p.e. udzielenie koncesji może być uzależnione od złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją, w tym szkód w środowisku.

Należy także zwrócić uwagę na formę wskazanych wyżej dokumentów załączanych do wniosku o udzielenie koncesji, bowiem niektóre z nich muszą być złożone w oryginale np. informacja o niekaralności z KRK wydana wobec wnioskodawcy oraz oddzielnie członków zarządu i osób uprawnionych do reprezentacji. Ponadto należy pamiętać, iż składane dokumenty nie mogą być starsze niż 3 miesiące od daty ich złożenia do URE.

Postępowanie o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, trwa od 2 do 6 miesięcy. Kończy się ono wydaniem przez Prezesa URE decyzji o udzieleniu koncesji na obrót paliwami ciekłymi, w przypadku spełniania przez wnioskodawcę wszystkich ustawowych warunków. Zgodnie z art. Art. 36 p.e. koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy.

Do kosztów urzędowych postępowania należy zaliczyć: opłatę skarbową za udzielenie koncesji OPC – 616,00 zł oraz opłatę skarbową za pełnomocnictwo – 17,00 zł (jeśli jesteśmy zastępowani przez pełnomocnika).