Korzyści wynikające z rejestracji znaku towarowego

Istotą znaku towarowego jest jego zdolność odróżniająca, która sprowadza się do oceny, czy dane oznaczenie może pełnić funkcję informowania nabywców o pochodzeniu danego towaru lub usługi z konkretnego przedsiębiorstwa. Największe korzyści, które wynikają z rejestracji znaku towarowego to uregulowanie kwestii własnościowych danej marki, zwiększenie jej prestiżu i zaznaczenia pozycji na rynku, zwiększenie konkurencyjności firmy, zwiększenie wiarygodności, możliwość czerpania korzyści z marki, prawo do zablokowania innym podmiotom możliwości jej używania w reklamach tekstowych AdWords, ochrona przed przejęciem przez konkurencję adresu internetowego z użyciem określonej domeny oraz możliwość amortyzacji kosztów zarejestrowanego znaku.
Korzyści wynikające z rejestracji znaku towarowego

Każdy z nas ma pewne intuicyjne pojęcie na temat tego, czym jest znak towarowy. Jednak by w pełni świadomie używać tego terminu warto zapoznać się z definicją legalną znaku towarowego. Zgodnie z art. 120 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia i inny sygnał dźwiękowy. W związku z powyższym znakami towarowymi są m.in. trójkątne opakowanie czekoladek Toblerone, charakterystyczna melodyjka Nokii, kolor per Se np. fioletowa Milka, a nawet zapach świeżo skoszonej trawy dla piłeczek tenisowych (choć jest to raczej ciekawostka, bowiem w praktyce znaki zapachowe są niezmiernie trudne do zarejestrowania). Z ustawy wynika, iż istotą znaku towarowego jest jego zdolność odróżniająca, która sprowadza się do oceny, czy dane oznaczenie może pełnić funkcję informowania nabywców o pochodzeniu danego towaru lub usługi z konkretnego przedsiębiorstwa.

CO MOŻE BYĆ ZNAKIEM TOWAROWYM?

Zgodnie z doktryną i orzecznictwem znakami towarowymi mogą być tylko takie oznaczenia, które łącznie spełniają następujące cechy: są zmysłowo postrzegalne (chodzi tutaj o zdolność oddziaływania na zmysły: dotyk, słuch, wzrok); są jednolite (a zatem tworzą wewnętrznie spójną całość nadającą się do łatwego zapamiętania); są samodzielne względem towaru, który oznaczają (możliwość rozdzielenia towaru/usługi od oznaczenia); są graficznie przedstawialne (czyli dają się przełożyć na język linii, obrazów bądź znaków np. znak dźwiękowy zapisany w postaci nut).

Znak towarowy stanowi zatem swoisty identyfikator marki. Może być on niezwykle cennym dobrem niematerialnym, niekiedy przewyższającym wartość składników majątkowych całego przedsiębiorstwa. Niestety nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie z tego sprawę, zwłaszcza na początku swej działalności gospodarczej, kiedy chcą zminimalizować koszty i szybko rozpocząć działalność, a prawo nie przewiduje obowiązku rejestracji znaku towarowego. Czy zatem warto to robić? Otóż jeśli myślimy poważnie o swojej marce, należy na to pytanie odpowiedzieć twierdząco. Znak towarowy stanowi niejako wizytówkę przedsiębiorcy, a jego właściwe zabezpieczenie jest ważną inwestycją. Oczywiście nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, że proces rejestracji zakończy się powodzeniem, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który pomoże nam dobrze przygotować się do tego procesu.

WERYFIKACJA POTENCJAŁU REJESTRACYJNEGO ZNAKU TOWAROWEGO – NAJWAŻNIEJSZY ETAP REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO

Procedura rejestracji znaku towarowego za każdym razem powinna rozpoczynać się od przeprowadzenie rzetelnej weryfikacji jego potencjału rejestrowego. Jest to proces polegający na analizie zdolności rejestrowej oznaczenia i zestawieniu wyników z obrazem konkurencji. Weryfikacja powinna być prowadzona także pod kątem stwierdzenia czy w danym przypadku istnieją bezwzględne podstawy wydania przez właściwy urząd decyzji odmownej. Weryfikację opracowuje się na podstawie informacji uzyskiwanych z polskich, unijnych i międzynarodowych baz urzędowych prowadzonych dla znaków towarowych.

Niekiedy może się okazać, iż określone oznaczenie nie nadaje się do rejestracji, wówczas specjalista zarekomenduje inne rozwiązania zapewniające ochronę. Czasem zdarza się również, iż przedsiębiorcy bez głębszego zastanowienia wybierają oznaczenia, których ni e mogą używać. Przez wiele lat czynią pokaźne nakłady w promocję marki, a problem pojawia się dopiero w chwili otrzymania oficjalnego wezwania do zaprzestania naruszania cudzego prawa ochronnego na znak towarowy. Niestety często jedynym sposobem na wyjście z tej sytuacji, bez narażania się na dalsze koszty, pozostaje zmiana nazwy marki.

JAKIE ZATEM SĄ KONKRETNE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO?

 1. Uregulowanie kwestii własnościowych Twojej marki. Rejestrując swój znak otrzymujesz niejako urzędowe potwierdzenie, że jesteś właścicielem swojej marki. W związku z tym możesz ją swobodnie rozwijać, bez obaw, iż ktoś zmusi Cię do jej zmiany. Świadectwo ochronne na znak towarowy wydawane przez Urząd Patentowy zawiera szereg bardzo cennych informacji, a mianowicie: kto jest właścicielem praw do znaku towarowego, na jakie towary/usługi posiada się monopol prawny oraz od kiedy obowiązuje ochrona. W razie ewentualnego sporu sądowego będziesz mógł bez problemy wykazać komu przysługują wszelkie prawa do marki.
 2. Zwiększenie prestiżu Twojej marki i zaznaczenia jej pozycji na rynku. Swoje logo możesz używać wraz ze znanym na całym świecie znakiem ®. Jest to skrót od registered, co oznacza, iż dany znak towarowy został zarejestrowany w odpowiednim Urzędzie Patentowym. Przedsiębiorca, który uzyskał świadectwo ochronne jest uprawniony do umieszczania w sąsiedztwie swojego znaku towarowego litery R wpisanej w okrąg. Polskie prawo przewiduje karę grzywny za oznaczanie tym symbolem znaku towarowego, który nie został zarejestrowany. Symbol ® przestrzega także konkurentów przed bezprawnym wykorzystywaniem Twoich oznaczeń.
 3. Zwiększenie konkurencyjności Twojej firmy. Chroniąc swoją własność intelektualną we właściwym Urzędzie Patentowym RP zyskujesz wyłączność na używanie danego znaku towarowego, inaczej mówiąc żaden podmiot nie może wprowadzić do obrotu usługi/towaru takiego samego lub podobnego w takim stopniu, że mógłby wprowadzić w błąd przeciętnego odbiorcę, co do źródła pochodzenia. Najprościej mówiąc inne podmioty działające w Twojej branży nie mogą już działać pod marką identyczną lub podobną do Twojej. Prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na okres 10 lat (z możliwością późniejszego przedłużenia na kolejne lata) na danym terytorium (np. rejestracja wspólnotowego znaku towarowego obejmuje terytorium całej Unii Europejskiej).
 4. Zwiększenie wiarygodności Twojej marki. Rejestrując znak towarowy potwierdzasz fakt, że Twoja marka jest oficjalnie chroniona i dbasz o jej wiarygodność i dobre imię na rynku. Zwiększenie wartości Twojej marki. Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem majątkowym, które może stanowić przedmiot obrotu. Prawa chronione we właściwym Urzędzie Patentowym można bowiem wycenić, sprzedać, zastawić czy też uczynić przedmiotem aportu do spółki. Czasami przedsiębiorstwa upadają i mają do czynienia z komornikiem, którego zadaniem jest zaspokojenie wierzyciela z majątku dłużnika. Wówczas mając zarejestrowany znak towarowy można sprzedać go na licytacji komorniczej, a kwota którą z niej uzyskamy pomniejszy Twój dług. Zdarza się, iż zakup rozpoznawalnej marki jest często znacznie korzystniejszy niż inwestycja w wypromowanie nowej. Poprzez działania reklamowe, marketingowe, promocyjne i wizerunkowe oraz dzięki jakości oferowanych towarów i usług, w głowach klientów kształtuje się konkretne wyobrażenie o marce. W związku z powyższym niekiedy lepiej jest skorzystać ze znaku towarowego już wypromowanego i obecnego w świadomości klientów, niż od początku budować swoją pozycję na ryku. Jeśli wyobrażenie takie jest pozytywne, wówczas mogą znaleźć się przedsiębiorcy, którzy zechcą wykupić od Ciebie prawa do używania Twojego znaku towarowego.
 5. Możliwość czerpania korzyści z Twojej marki. Nie musisz sam używać swojego znaku towarowego – jeśli Twoja marka jest rozpoznawalna, możesz udzielić odpłatnej licencji na jej używanie przez innych przedsiębiorców. W takiej sytuacji znak towarowy będzie niejako sam na Ciebie pracował, a Ty w ten sposób możesz czerpać korzyści majątkowe z używania przez inny podmiot zarejestrowanego przez Ciebie znaku. Jeśli planujesz korzystać z takiego rozwiązania musisz zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym, bowiem licencji można udzielić tylko i wyłącznie na zastrzeżony znak towarowy.
 6. Prawo do zablokowania innym podmiotom możliwości używania Twojej marki w reklamach tekstowych AdWords. Po zarejestrowaniu znaku towarowego możesz zgłosić się go Google i zablokować możliwość posługiwania się tym słowem w reklamach tekstowych AdWords. Zatem dzięki rejestracji zyskujesz pełną kontrolę nad tym co dzieje się w tych reklamach, gdyż żaden inny podmiot nie będzie mógł posłużyć się Twoim znakiem bez Twojej zgody.
 7. Ochrona przed przejęciem przez konkurencję Twojego adresu internetowego z użyciem określonej domeny. Należy pamiętać, iż taki adres internetowy (zwany powszechnie domeną internetową) również pełni funkcję odróżniającą i identyfikującą, lecz tylko i wyłącznie w znaczeniu technicznym. Oznacza to, że prawo polskie nie przewiduje prawa do posługiwania się adresem internetowym tylko z samego faktu rejestracji tego adresu. W konsekwencji w każdej chwili możesz utracić swój adres internetowy na rzecz podmiotu trzeciego, który wykaże, iż to on ma prawo się nim posługiwać. Dopiero bowiem z chwilą uzyskania prawa ochronnego do znaku posiadacz domeny internetowej uzyskuje tytuł prawny do legalnego i bezpiecznego jej wykorzystywania.
 8. Zarejestrowany znak towarowy można amortyzować. Amortyzacja jest kosztem, który zmniejsza podatek dochodowy do zapłaty.
 9. Narzędzie optymalizacji podatkowej. Właściwe wykorzystanie znaku towarowego pozwoli Ci lepiej optymalizować wysokość podatków, w szczególności od zysków wspólników, które cechują się zazwyczaj podwójnym opodatkowaniem.
 10. Rejestracja stanowi skuteczną oręż do walki z konkurencją naruszającą Twój znak towarowy, w tym m.in.:
  1. W przypadku, gdy na Twój znak towarowy zostało udzielone prawo ochronne możesz jeszcze przed wniesieniem powództwa do Sądu, żądać zabezpieczenie dowodów, które następnie pomogą Ci wykazać szkodę, jaką poniosłeś w wyniku naruszania prawa do Twoje marki;
  2. Możesz żądać niezwłocznego zaniechania naruszania Twojej marki i wydania przez naruszyciela bezpodstawnie uzyskanych z tego tytułu korzyści;
  3. Możesz żądać zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które byłoby należne tytułem udzielenia przez Ciebie zgody na korzystanie z Twojego znaku towarowego;
  4. Swoje roszczenia możesz kierować nie tylko względem bezpośredniego naruszyciela Twojego znaku towarowego, ale także przeciwko jakimkolwiek podmiotom, które wprowadzają na rynek lub świadczą usługi podszywając się pod Twoją markę;
  5. W Sądzie nie musisz udowadniać, że przysługują Ci jakiekolwiek prawa majątkowe do twojej marki, ale wystarczy, że podasz numer prawa ochronnego przyznany na Twój znak towarowy;
  6. Jeżeli prawo ochronne na Twój znak towarowy zostało Ci udzielone później, niż posługiwał się nim Twój konkurent, to i tak Tobie przysługuje pierwszeństwo do korzystania z zarejestrowanej marki.