Zleć nam przeprowadzenie procesu Likwidacji Spółki

zamknięcie spółki

Likwidacja spółki

Często okazuje się, że najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla wspólników spółki i członków jej zarządu jest likwidacja tej spółki. Rozwiązanie spółki nie następuje równocześnie z zaistnieniem przyczyny rozwiązania spółki, a dopiero po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego i wykreśleniu spółki z rejestru.

Proces ten wymaga przeprowadzenia złożonej procedury, której zadaniem jest ochrona jej wierzycieli. Formalną likwidację spółki należy przeprowadzić także wtedy, gdy spółka nie ma żadnych zobowiązań. Błędy popełnione przy likwidacji spółki mogą być bardzo kosztowne w swoich skutkach w szczególności dla jej likwidatorów, którzy ostatecznie mogą ponosić odpowiedzialność względem wierzycieli spółki całym swoich majątkiem. Warto więc powierzyć przeprowadzenie tego procesu Specjalistom, którzy mają wiedzę i doświadczenie w tym obszarze prawa, czyli Prawnikom z Lawyer Line.

Likwidacja spółki jest procesem czasochłonnym i wymagającym wiedzy odnośnie procedur; wszystko to sprawia, że likwidacja spółek jest coraz częściej powierzana profesjonalistom. To dobry pomysł, ponieważ w ten sposób nie musisz denerwować się koniecznością przygotowywania odpowiednich dokumentów czy dopełniania wszystkich formalności. Likwidacja spółki cywilnej nakłada na przedsiębiorców obowiązki w zakresie prawa podatkowego, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników. W ramach likwidacji spółki cywilnej należy złożyć we właściwym urzędzie zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej oraz szereg wniosków: o wykreślenie wpisu z ewidencji gospodarczej, o wykreślenie podmiotu z rejestru REGON. Zawiadomić należy również Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz złożyć zgłoszenie do Urzędu Skarbowego. Tworzenie wykazów składników majątku oraz spisów z natury sprawiają, że rozwiązanie spółki cywilnej jest dość skomplikowane – dzięki naszym usługom bez problemu dopełnisz wszystkich formalności. Również likwidacja spółki jawnej wiąże się z szeregiem obowiązków: likwidatorami z mocy prawa stają się wówczas wszyscy wspólnicy. Aby bezproblemowo przeprowadzić cały proces, niezbędna może być pomoc prawna. Likwidacja spółki z o.o. jest czasami koniecznością, więc gdy decyzja już zapadła, najlepszym rozwiązaniem jest szybkie dopełnienie formalności, więc dobrze jest zlecić takie działania naszej firmie gwarantujemy szybkie i skuteczne działanie, które spowoduje pozytywne zakończenie sprawy.

0

Lat doświadczenia

0 +

Zadowolonych klientów

0 +

Załatwionych spraw

0 +

Ekspertów prawa

Krok 1
Otwarcie procesu likwidacji spółki

Przeprowadzamy otwarcie procesu likwidacji spółki, w tym przygotowujemy uchwały o rozwiązaniu spółki i powołaniu likwidatorów.

Krok 2
Ujawnienie otwarcia procesu likwidacji

Ujawniamy otwarcie likwidacji spółki w KRS i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz prowadzimy postępowania przed Sądem rejestrowym.

Krok 3
Współpraca z likwidatorami

Współpracujemy z likwidatorami i doradzamy im w zakresie sposobu prowadzenia interesów spółki z o.o. w likwidacji.

Krok 4
Przygotowanie dokumentacji

Przygotowujemy dokumentację dotyczącą zakończenia procesu likwidacji spółki.

Krok 5
Postepowanie w przedmiocie wykreślenia spółki

Prowadzimy postępowanie przed Sądem rejestrowym w przedmiocie wykreślenia spółki z rejestru.

Krok 6
Informacja o wykreśleniu spółki

Informujemy odpowiednie organy o wykreśleniu spółki z KRS.

BEZPIECZNY PROCES LIKWIDACJI SPÓŁKI!

Prawnicy Lawyer Line wszczynają procedurę likwidacji spółki co najmniej raz w miesiącu, a średni czas czas trwania całego postępowania to 9 miesięcy.

ZAUFAJ NASZYM PRAWNIKOM!

Warto więc powierzyć przeprowadzenie tego procesu Specjalistom, którzy mają wiedzę i doświadczenie w tym obszarze prawa, czyli Prawnikom z Lawyer Line.
Nasi Specjaliści proponują tylko takie rozwiązania, które są korzystne dla Ciebie w ujęciu całościowym, również pod kątem finansowym i podatkowym. Innymi słowy, zaproponujemy Tobie rozwiązania, które generują dla Ciebie jak najniższe koszty, również w zakresie kosztów naszych usług.
OD 4500 ZŁ / NETTO

Potrzebujesz pomocy?

Pytania i odpowiedzi

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie Likwidacji Spółki

Likwidatorami są co do zasady członkowie zarządu spółki, jeżeli co innego nie postanowiono w uchwale o rozwiązaniu spółki albo też gdy umowa spółki nie stanowi inaczej. Likwidatorów może również ustanowić sąd rejestrowy. Wówczas takich likwidatorów tylko sąd może odwołać. Likwidatorem może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca dodatkowo wymogi stawiane przez kodeks spółek handlowych dla osób wchodzących w skład zarządu spółek kapitałowych.

Postępowanie w przedmiocie likwidacji spółki z o.o. może trwać najkrócej 9 miesięcy. Czas trwania całego postępowania może się jednak znacznie wydłużyć, m.in. ze względu na konieczność podjęcia przez likwidatorów czynności zmierzających do zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli spółki czy też błędy proceduralne popełnione przy prowadzeniu postępowania przed Sądem rejestrowym.

Na całościowy koszt likwidacji spółki z o.o. składają się następujące opłaty sądowe:

  • 250,00 zł za wpisanie otwarcia likwidacji spółki do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  • około 500,00 zł za opublikowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki i wezwaniu wierzycieli spółki do zgłaszania jej swojej wierzytelności,
  • 300,00 zł za wpis o wykreśleniu spółki z o.o. z Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  • 100,00 zł za opublikowanie wpisu o wykreśleniu sp. z o.o. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dodatkowo do powyższych kosztów należy doliczyć ewentualna opłatę za złożenie do akt sprawozdania finansowego spółki za zakończony rok obrotowy w wysokości 40,00 zł. Maksymalny koszt opłat sądowych za likwidację spółki z o.o. powinien zamknąć się w kwocie ok. 1.190,00 zł. Wskazane koszty należy powiększyć także o koszt sporządzenia uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o., która musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. W granicach swoich kompetencji, określonych powyżej, likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki. Ograniczenia kompetencji likwidatorów nie mają skutku prawnego wobec osób trzecich. Wobec osób trzecich działających w dobrej wierze czynności podjęte przez likwidatorów uważa się za czynności likwidacyjne.

Otwarcie likwidacji spółki zawsze powoduje wygaśnięcie prokury. Co więcej, w okresie likwidacji prokura nie może zostać ustanowiona.

Nie, od dnia podjęcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki, następuje wyłączenie możliwości wypłacania jakiejkolwiek dywidendy jej wspólnikom, a to do czasu zaspokojenia lub zabezpieczenia przez spółkę wszystkich jej wierzycieli. Podział majątku pozostałego po zakończeniu likwidacji spółki pomiędzy jej wspólników może nastąpić nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Dokonanie pomiędzy wspólników podziału majątku spółki przed upływem wskazanych sześciu miesięcy będzie wiązało się z obowiązkiem zwrotu świadczenia przez wspólników.

Szybki Kontakt

Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego. W obu wyżej wymienionych przypadkach, zgoda może być w każdym czasie wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez wysłanie e – maila na adres: kancelaria@lawyerline.pl

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą lub chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu.

Lawyer Line sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy (nie dłużej jednak niż przez 3 lata od dnia otrzymania przez Państwa oferty handlowej Spółki), a dalej przez czas wykonania umowy, a także przez czas, w którym Lawyer Line sp. z o.o. jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży. Po upływie wskazanych okresów czasu, Państwa dane zostaną przez Lawyer Line sp. z o.o. zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.

Administratorem danych osobowych jest Lawyer Line spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Działowej 16/55, 61-747 Poznań, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000689270, NIP: 783 – 17 – 62 – 667. Administrator danych osobowych nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych, bo nie ma takiego obowiązku prawnego. W sprawie ochrony danych osobowych można się z nim kontaktować wysyłając e-maila na adres: kancelaria@lawyerline.pl.

Promocja firmy jest zwykle długotrwałym procesem, dlatego jeśli chodzi o znak towarowy, rejestracja jest niezbędna. Wszystkie nakłady finansowe oraz czas poświęcony na budowanie pozycji na rynku mogą pójść na marne, jeśli nie zabezpieczysz własności swojej firmy. 

znaki towarowe skuteczna rejestracja

Znaki towarowe

wzory przemysłowe skuteczna rejestracja

Wzory przemysłowe

Wzorem przemysłowym jest każdy nowy i posiadający indywidualny charakter produkt, posiadający w szczególności oryginalną linię, kontur, kształt czy kolorystykę. Indywidualny charakter danemu produktowi, który może być wzorem przemysłowym, może nadać również jego faktura lub materiał, z którego jest wytworzony, a także jego ornamentacja.

Prawo spółek to dziedzina prawa określająca zasady działania spółek cywilnych osobowych oraz kapitałowych. 

W tym aspekcie zajmujemy się pomocą przy rejestracji, przekształceniu czy likwidacji spółek.

prawo spółek pomoc prawna

Prawo spółek

Fundacje/Stowarzyszenia

Coraz więcej osób decyduje się na założenie fundacji – w ten sposób zyskujesz sposób na realizację celów charytatywnych, artystycznych lub naukowych. Założenie stowarzyszenia wiąże się z dopełnianiem obowiązków w zakresie składania wniosków do KRS oraz rejestracji stowarzyszenia.

LIKWIDACJA SPÓŁEK OSOBOWYCH

Likwidacja jakiejkolwiek spółki handlowej kończy się zawsze wykreśleniem z rejestru KRS, chyba że jest to spółka cywilna, która nie figuruje w rejestrze KRS. Likwidacja jest bardzo wymagającym i trudnym zadaniem dla każdego właściciela przedsiębiorstwa. Poszczególne rodzaje spółek różnią się od siebie różnymi aspektami formalnoprawnymi swojej działalności, Każda procedura likwidacji spółki jest inna i może wymagać przygotowania innych dokumentów.

LIKWIDACJA SPÓŁKI JAWNEJ

Rozwiązanie spółki jawnej jest możliwe bez bardzo skomplikowanych procedur. Wystarczy wniosek, który spowoduje wykreślenie spółki z KRS bez jej likwidacji. Taki proces jest możliwy tylko i wyłącznie, gdy zgodzą się na to wszyscy wspólnicy. I w późniejszym czasie w uchwale następuje podział majątku lub podział zobowiązań spółki do spłaty.

LIKWIDACJA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ

Likwidacja spółki partnerskiej może nastąpić wtedy, gdy wszyscy wspólnicy stracą prawo do wykonywania zawodu. Taka sytuacja może mieć również miejsce, gdy tylko jeden wspólnik zachowa swoje prawo do zachowania zawodu. W takim przypadku zostanie ona rozwiązana w ciągu roku, ponieważ nie będzie to już spółka o cechach osobowej spółki partnerskiej..

LIKWIDACJA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Istnieją dwie możliwości likwidacji spółki komandytowej. Jeden prostszy, bez prowadzenia długotrwałej procedury likwidacji, ale tylko wtedy, jeśli spółka nie prowadzi żadnych sprzedaży i uregulowała już wszystkie zobowiązania. Natomiast jeśli spółka posiada długi, konieczna jest ich spłata przez wspólników wedle podziału, który ustalili oni wcześniej w umowie spółki komandytowej.

LIKWIDACJA SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ

Ten rodzaj spółki to połączenie spółki komandytowej i spółki akcyjnej. W tym rodzaju spółki, nałożone są podwójne podatki, czyli CIT od osób prawnych, a także podatek dochodowy dla wspólników tej spółki. Rozwiązanie spółki komandytowo-akcyjnej następuje poprzez uchwałę walnego zgromadzenia, ogłoszenie upadłości lub śmierć jednego z komplementariuszy.

LIKWIDACJA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Spółki kapitałowe różnią się tym, że są już osobami prawnymi w przeciwieństwie do spółek osobowych czy spółki cywilnej. Oznacza to, że posiadają one już zdolność prawną, co skutkuje tym, że mogą prowadzić czynności prawne.

LIKWIDACJA SPÓŁKI AKCYJNEJ

Likwidatorami są członkowie zarządu i to oni powinni dwukrotnie ogłosić o rozwiązaniu spółki akcyjnej. Drugie ogłoszenie powinno ono nastąpić najwcześniej po 2 tygodniach od publikacji pierwszego ogłoszenia. Wypłacanie majątku jest niemożliwe podczas likwidacji spółki akcyjnej. Gdy wszystkie zobowiązania spółki zostaną spłacone, dopiero wtedy akcjonariusze mogą dzielić pomiędzy siebie majątek spółki i odzyskiwać poczynione przez siebie wpłaty na akcje.

LIKWIDACJA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się ze zgłoszeniem tego faktu w sądzie rejestrowym oraz podaniem danych likwidatorów. Podczas likwidacji zabronione jest wypłacanie zysków i dzielenie majątku wśród wspólników. Może on nastąpić dopiero po 6 miesiącach od ogłoszeniu o rozpoczęciu procesu likwidacji spółki z o.o. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli spółki.

LIKWIDACJA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

Likwidacja prostej spółki akcyjnej jest mniej skomplikowana od pozostałych. Może ona zostać rozwiązana, ze względu na przyczyny, chociażby obyczajowe albo kulturowe, a także, gdy spółka nie będzie mogła spełniać swoich celów. W tym przypadku wierzyciele zostaną wezwani do zgłoszenia swoich wierzytelności Spółce tylko raz. Prosta spółka akcyjna może zostać rozwiązana poprzez uchwałę walnego zgromadzenia lub poprzez wyrok sądu.