Monitoring znaku towarowego

Urząd Patentowy w biuletynie, publikuje informacje o każdym zgłoszeniu znaku towarowego. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji informacji o nowym zgłoszeniu, każdy może złożyć sprzeciw. W przypadku uznania zasadności sprzeciwu, Urząd odmawia udzielenia prawa ochronnego. Wspomniany termin nie może zostać przedłużony i jest nieprzywracalny. Jeżeli sprzeciw nie zostanie wniesiony w terminie, identyczny lub podobny znak zostanie zarejestrowany, a jedyną opcją na wyeliminowanie znaku, będzie jego unieważnienie. Konieczne jest wtedy wszczęcie procedury unieważnienia znaku, która niesie większe ryzyko, jest czasochłonna i kosztowna. Ważne jest więc systematyczne monitorowanie wszystkich nowych zgłoszeń wpływających do Urzędu, by dochować terminu na wniesienie ewentualnego sprzeciwu.
Monitoring znaku towarowego

Z perspektywy nowelizacji przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001, Nr 49, poz.508), która to zmiana weszła w życie w dniu 15 kwietnia 2016 r., niezmiernie istotną kwestią w działalności przedsiębiorców stał się monitoring znaku towarowego. Nowe prawo przewiduje odejście od dotychczasowej procedury badawczej w kierunku tzw. systemu sprzeciwowego.

POPRZEDNI SYSTEM REJESTRACJI ZNAKÓW TOWAROWYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM RP

W poprzednim stanie prawnym w toku postępowania w sprawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, po dokonaniu zgłoszenia, ekspert Urzędu Patentowego RP weryfikował, czy w stosunku do zgłoszonego znaku towarowego nie zachodzą zarówno tzw. bezwzględne jak i względne przeszkody rejestracji.

Do pierwszej grupy należy zaliczyć m.in.: opisowy charakter oznaczenia, brak zdolności odróżniającej, naruszanie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Natomiast w ramach badania tzw. względnych przeszkód rejestracji ekspert Urzędu Patentowego RP sprawdzał m.in. czy znak nie jest identyczny lub podobny do zarejestrowanych lub zgłoszonych wcześniej znaków przeznaczonych do oznaczania identycznych lub podobnych towarów i usług. Urząd Patentowy informował zgłaszającego o stwierdzonych przeszkodach oraz o uwagach osób trzecich, pozwalał na zajęcie stanowiska i przedstawienie argumentów, które umożliwiłyby wydanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na zgłoszony do rejestracji znak towarowy. Jednakże podobieństwo oznaczenia do znaku wcześniejszego stanowiło podstawę do wydania przez Urząd Patentowy RP decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Urząd Patentowy RP prowadził zatem swoisty nadzór nad tym, aby nie udzielano praw ochronnych na znaki towarowe identyczne lub podobne do znaków wcześniej zgłoszonych lub zarejestrowanych. Chronione były zatem interesy właścicieli znaków już zarejestrowanych, którzy mieli pewność, że Urząd Patentowy RP nie dopuści do rejestracji znaku towarowego, który jest podobny lub nawet identyczny z ich chronionym oznaczeniem.

SYSTEM UZYSKIWANIA OCHRONY NA ZNAKI TOWAROWE W POLSCE PO NOWELIZACJI

Jednym z celów nowelizacji prawa własności przemysłowej było skrócenie i uproszczenie procedury rejestracji znaku towarowego oraz obniżenie jej kosztów. Jednak ma to również swoje ujemne konsekwencje, bowiem na właścicieli wcześniejszych znaków towarowych przerzucono ciężar podejmowania dodatkowych działań w celu zapewnienia ustawowej wyłączności posługiwania się posiadanymi prawami ochronnymi. Praktyka Urzędu Patentowego RP przed nowelizacją, polegająca na szczegółowym badaniu każdego nowego zgłoszenia znaku towarowego została bowiem ograniczona do badania formalno-prawnego. Oznacza to, że Urząd nie weryfikuje już podobieństwa zgłoszonego znaku do znaków wcześniejszych oraz nie bada, czy istnieją znaki towarowe podobne lub identyczne ze znakiem, który został zgłoszony. W przypadku, gdy zgłoszenie zostanie prawidłowo wniesione i opłacone oraz nie występują bezwzględne przesłanki odmowy udzielenia ochrony, Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego. W konsekwencji może się zdarzyć, iż Urząd udzieli ochrony na znak towarowy podobny lub identyczny ze znakiem wcześniejszym, chronionym na rzecz innego podmiotu.

JAK WŁAŚCICIEL CHRONIONEGO ZNAKU TOWAROWEGO MOŻE BRONIĆ SIĘ PRZED REJESTRACJĄ OZNACZENIA PODOBNEGO LUB IDENTYCZNEGO Z JEGO ZNAKIEM?

Otóż właśnie poprzez stały monitoring znaku towarowego. Analiza wspomnianych zmian przepisów, wskazuje jednoznacznie, iż monitoring zgłoszeń i rejestracji znaków towarowych stał się w obecnym stanie prawnym działaniem koniecznym, bowiem jest jedyną skuteczną metodą utrzymania silnej ochrony znaków towarowych, a także powstrzymywania innych podmiotów przed nieuprawnioną rejestracją znaków identycznych lub podobnych. Przedsiębiorca powinien zatem sprawdzać, czy po dacie jego zgłoszenia pojawiły się oznaczenia identyczne lub podobne do jego znaku. Urząd w wydawanym przez siebie Biuletynie Urzędu Patentowego publikuje informacje o każdym nowym zgłoszeniu znaku towarowego. W terminie 3 miesięcy od dnia publikacji informacji o nowym zgłoszeniu osoba trzecia może złożyć sprzeciw. W przypadku uznania zasadności sprzeciwu Urząd wyda decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego. Warto pamiętać, iż wspomniany termin nie może zostać przedłużony i jest nieprzywracalny. Jeżeli natomiast sprzeciw nie zostanie wniesiony w terminie, identyczny lub podobny znak zostanie zarejestrowany, a jedynym sposobem na wyeliminowanie znaku po rejestracji będzie jego unieważnienie. Spowoduje to konieczność wszczęcia procedury unieważnienia znaku, która wiąże się z większym ryzykiem, a ponadto jest bardziej czasochłonna i kosztowna. Szczególnie ważne jest zatem systematyczne monitorowanie wszystkich nowych zgłoszeń wpływających do Urzędu Patentowego, najlepiej minimum raz w miesiącu, aby dochować terminu do wniesienia ewentualnego sprzeciwu. Jednakże może to okazać się niezmiernie trudnym zadaniem z uwagi na znaczną liczbę wpływających do Urzędu zgłoszeń. Dlatego też monitoring taki warto powierzyć profesjonalistom, ponieważ jest on dość skomplikowanym procesem. Należy bowiem pamiętać, iż w zależności od tego, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą tylko w Polsce, czy także na innych rynkach, czy mamy do czynienia ze znakami rozpoznawalnymi i renomowanymi, czy też znanymi tylko lokalnie, trzeba dobrać odpowiedni rodzaj monitoringu. Dzięki takiej usłudze przedsiębiorca nie musi samodzielnie analizować tysięcy znaków towarowych, oceniać stopnia ich podobieństwa ani innych przesłanek wystąpienia ze sprzeciwem. Warto również zaznaczyć, że monitoring nowych znaków towarowych jest często wykorzystywany przez przedsiębiorców w celu stałego kontrolowania działań konkurencji, stanowiąc niejako cenne źródło informacji. Można bowiem powierzyć profesjonalistom stałe monitorowanie znaków towarowych także w zakresie wskazanych branż lub podmiotów (obejmując wszystkie znaki towarowe należące do danego podmiotu lub tylko te najważniejsze), kontrolując tym samym działania konkurencji w obrębie wprowadzanych na rynek nowych produktów i usług.