Obowiązek używania znaku towarowego

Zgodnie z polskim prawem, prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym, w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. Zasadniczym celem wprowadzenia w/w obowiązku jest zapobieganie pozorowanemu wykonywaniu prawa do znaku towarowego i w ten sposób wyeliminowanie nieuczciwych praktyk, polegających na ubieganiu się o rejestrację jedynie po to, by uniemożliwić nabycie prawa do znaku przez inne podmioty, oferujące konkurencyjne produkty. Taki stan prawny jest więc korzystny dla przedsiębiorców, gdyż chroni normalny obrót gospodarczy.
Obowiązek używania znaku towarowego

Czy znak towarowy musi zostać zgłoszony tylko w klasie dotyczących obecnej działalności klienta? Jeśli nie, to na jakiej zasadzie? Czy istnieje obowiązek używania znaku towarowego?

Zgodnie z art. 153 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.) przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Ochrona taka nie ma jednak charakteru absolutnego i jest ograniczona do wskazanych w zgłoszeniu towarów lub usług.

Jednym z punktów podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy jest wykaz towarów lub usług, który sporządza się według Międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług (zwanej Klasyfikacją Nicejską), z dn. 15 czerwca 1957 roku. Klasyfikacja ta składa się łącznie z 45 klas: 34 klas towarowych i 11 klas usługowych, w których towary i usługi ułożone są w porządku alfabetycznym. Każda klasa ma nagłówek, który zawiera generalne informacje o rodzaju towarów lub usług objętych daną klasą. Na przykład nagłówek klasy nr 38 to: „Usługi telekomunikacyjne”, a nagłówek klasy nr 15 to „Instrumenty muzyczne”.

Towary lub usługi podane w wykazie klas mają charakter ogólny, bowiem odnoszą się do całej dziedziny, do której, te towary i usługi należą. Dlatego też aby poprawnie zaklasyfikować każdy towar lub usługę trzeba przeanalizować zarówno wykaz klas jak i alfabetyczne listy towarów i usług.

Jak poprawnie sporządzić wykaz towarów i usług, dla których znak towarowy ma być zarejestrowany?

Znak towarowy może zostać zgłoszony tylko w tych klasach i w zakresie tych towarów lub usług, w jakich przedsiębiorca faktycznie prowadzi swoją działalność gospodarczą. Jeżeli będziemy chcieli zastrzec za dużo niejako „na zapas”, bądź też gdy zastrzeżemy wykluczające się usługi, organ rejestrowy może wezwać nas do sprecyzowania oznaczenia Klasyfikacji. Pewnym wyjątkiem jest sytuacja, gdy w niedługim czasie po złożeniu wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy planujemy rzeczywiście rozpocząć swoją działalność w danej dziedzinie, wówczas celowe jest zarejestrowanie znaku towarowego również w tych przyszłych klasach towarów lub usług. Oczywiście prawo nie przewiduje żadnych ograniczeń jeśli chodzi o liczbę zastrzeganych klas. Jednakże należy pamiętać o tym, iż klasy towarowe wpływają na urzędowe opłaty. W chwili dokonywania zgłoszenia można wskazać dowolną liczbę klas, lecz opłata za zgłoszenie pokrywa tylko jedną klasę. W przypadku wybrania większej ich liczby za każdą dodatkową klasę doliczona zostanie opłata, a co za tym idzie wzrasta całkowity koszt rejestracji. Warto również zaznaczyć, iż chociaż opłaty zależą od ilości wskazanych klas, to należy ponadto precyzyjnie wskazać co konkretnie z danej klasy nas interesuje, bowiem to czego nie wskażemy nie zostanie objęte ochroną. Pierwotną listę towarów i usług zawartych w zgłoszeniu znaku towarowego można ograniczyć, natomiast nie można jej rozszerzać. Inaczej mówiąc, do pierwotnie wniesionego zgłoszenia nie można dodawać żadnych towarów, usług ani klas. W konsekwencji w razie pominięcia jakiegoś istotnego towaru lub usługi pozostaje jedynie dokonanie nowego zgłoszenia, co wiąże się z przeprowadzeniem kolejnej procedury rejestracyjnej od początku.

Obowiązek używania znaku towarowego

Z drugiej jednak strony należy pamiętać, o tym że zarejestrowanego znaku towarowego trzeba używać. Jest to obowiązek właściciela znaku. Zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 1) p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania (chodzi tu o zdarzenia niezależne od woli uprawnionego do znaku, raczej o charakterze wyjątkowym i nagłym, noszące znamiona siły wyższej, czyli co do zasady takie których nie da się przewidzieć ani im zapobiec).

Zasadniczym celem wprowadzenia w/w obowiązku jest zapobieżenie pozorowanemu wykonywaniu prawa do znaku towarowego i w ten sposób wyeliminowanie nieuczciwych praktyk polegających na ubieganiu się o rejestrację jedynie po to aby uniemożliwić nabycie prawa do znaku przez inne podmioty,  z reguły oferujące konkurencyjne produkty.  Wynika z tego, iż w gruncie rzeczy taki stan prawny jest korzystny dla przedsiębiorców, gdyż chroni normalny obrót gospodarczy.

Na czym w takim razie polega używanie znaku towarowego? 

Ustawa Prawo własności przemysłowej nie definiuje tego pojęcia, a jedynie w art. 154 wskazuje przykładowe postaci jakie może przybrać wykonywanie prawa wyłącznego tj.: umieszczanie tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowanie i wprowadzanie tych towarów do obrotu, ich import lub eksport oraz składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowanie lub świadczenie usług pod tym znakiem; umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług; posługiwanie się nim w celu reklamy. W judykaturze podkreśla się, iż używanie znaku w formach wskazanych w ustawie zawsze musi pozostawać w związku rzeczywistym lub pojęciowym z tym towarem lub usługą. W szczególności nie jest rzeczywistym używaniem znaku używanie go w formie reklamy, jeżeli towary/usługi, którym znak jest przypisany, nie będą na rynku dostępne. Zatem chodzi tu o używanie znaku zgodnie z jego podstawową funkcją, mianowicie jako wyróżnika towarów/usług pod względem ich pochodzenia. Używanie takie musi mieć miejsce w obrocie gospodarczym i mieć na celu pozyskanie odbiorców na dane towary/usługi za pomocą znaku. Powinno być stabilne, trwałe i odpowiednio intensywne, tak by odnieść właściwy skutek komercyjny, nastawiony na korzyści ekonomiczne. Reasumując, termin „rzeczywistego” używania znaku stanowi wyraz konieczności nadania temu używaniu autentycznego charakteru.

Zasadniczym warunkiem zastosowania sankcji za niewywiązanie się z obowiązku używania znaku towarowego jest upływ ustawowego okresu pięciu lat po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. O jakich konsekwencjach mowa? Otóż osoba zainteresowana może wystąpić z wnioskiem o wygaszenie prawa na nieużywany znak towarowy. Następuje to w procedurze spornej przed Urzędem Patentowym. Jest to jedna z nielicznych sytuacji, kiedy wnioskodawca nie musi wskazywać wiarygodnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń, bowiem w tym przypadku to właściciel znaku towarowego musi przedstawić dowody na jego rzeczywiste używanie. Z reguły stwierdza się wygaśnięcie prawa ochronnego na tę część klas, które nie są faktycznie używane przez dany podmiot. Dzieje się tak np. wówczas gdy przedsiębiorca pochopnie wskazał do ochrony branże, w których następnie nigdy nie rozpoczął działalności.

Jak wynika z powyższej analizy rejestrując znak towarowy należy rzetelnie przygotować wykaz towarów i usług w obrębie których prowadzimy działalność, bowiem to w dużej mierze od niego zależy realna ochrona znaku towarowego. Bardzo istotne jest właściwe wyważenie interesu w zgłoszeniu odpowiednich branż tak, aby z jednej strony nie zastrzegać w nieprzemyślany sposób nadmiernej liczby klas towarowych, a równocześnie z drugiej strony nie pominąć istotnej dla nas dziedziny. Dlatego też warto w tej materii skorzystać z pomocy profesjonalisty.