Po co i jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej, przez co stronami w każdej umowie są wspólnicy, a nie sama spółka. Dlatego też wspólnicy w spółce cywilnej odpowiadają całym swoim majątkiem. Spółka z o.o. posiada własną osobowość prawną, przez co majątek wspólników jest oddzielony od majątku spółki, a wierzyciele dochodzą swoich praw od spółki, a nie bezpośrednio od wspólników. Tryb uproszczony przekształcenia spółki dotyczy sytuacji, w których każdy wspólnik spółki cywilnej jest uprawniony do prowadzenia spraw spółki. Co do zasady, jeżeli nie zmieniono tego postanowieniami umownymi, każdy wspólnik powinien prowadzić sprawy spółki cywilne. Tryb pełny zaś stosowany jest w przypadku gdy tylko część wspólników może prowadzić sprawy spółki cywilnej.
Po co i jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka cywilna. Nic w tym dziwnego – łatwo ją założyć, a formalności w jej prowadzeniu są ograniczone do minimum. Jednak wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, to co wcześniej było zaletą sprawia, że spółka cywilna przestaje być już tak atrakcyjną formą prowadzenia działalności. Zwiększone obroty, a co za tym idzie wyższe zobowiązania i ryzyko sprawiają, że spółka cywilna przestaje spełniać swoje zadania. 

Dlaczego warto przekształcić  spółkę cywilną ?

Jednym z najistotniejszych, z perspektywy przedsiębiorcy, powodów są oczywiście finanse. Spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej, przez co stronami w każdej umowie są wspólnicy, a nie sama spółka. Z tego względu wspólnicy w spółce cywilnej odpowiadają całym swoim majątkiem. Spółka z o.o. posiada własną osobowość prawną, przez co majątek wspólników jest oddzielony od majątku spółki, a wierzyciele dochodzą swoich praw od spółki, a nie bezpośrednio od wspólników. Ponadto, spółki kapitałowe są postrzegane jako pewniejsze, trwalsze niż spółki cywilne. Spółki kapitałowe opierają się bowiem na substracie kapitałowym, a nie osobowym. Warto dodać, że spółka z o.o. może zostać odpowiednio wyceniona i sprzedana, w spółce cywilnej taka sytuacja nie może mieć miejsca.
Przekształcenie spółki może też mieć swoje wady. Chodzi tutaj głównie o podwójne opodatkowanie – opodatkowanie spółki kapitałowej, a na kolejnym etapie opodatkowanie dywidendy dla wspólników, natomiast można zastosować mechanizmy optymalizacyjne, które pozwolą tego uniknąć.

Jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o. ?

Spółkę cywilną można przekształcić na kilka sposobów. Poniżej przedstawiono przekształcenie spółki w dwóch trybach – uproszczonym oraz pełnym.

Tryb uproszczony

Podstawą prawną trybu uproszczonego jest art. 572 KSH  i dotyczy on sytuacji, w których każdy wspólnik spółki cywilnej jest uprawniony do prowadzenia spraw spółki. Co do zasady, zgodnie z kodeksem cywilnym, jeżeli nie zmieniono tego postanowieniami umownymi, każdy wspólnik powinien prowadzić sprawy spółki cywilnej, dlatego większość przekształceń przeprowadzana jest właśnie w tym trybie.

Tryb uproszczony przekształcenia spółki różni się w zasadzie od trybu pełnego przekształcenia tym, że:

  • nie jest wymagany plan przekształcenia z załącznikami;
  • badaniu biegłego rewidenta podlega jedynie wycena aktywów i pasywów spółki, a nie plan przekształcenia;
  • nie jest wymagane zawiadomienie wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu;
  • nie są wymagane procedury w zakresie wglądu do dokumentów spółki.

Tryb pełny

Tryb pełny stosowany jest w przypadku gdy tylko część wspólników może prowadzić sprawy spółki cywilnej. Podstawą prawną tego trybu jest art. 557-561 KSH. W trybie pełnym możemy wyróżnić kilka etapów.

  • W pierwszym etapie należy przygotować plan przekształcenia spółki cywilnej, który zawiera takie elementy jak: projekt uchwały w sprawie przekształcenia, projekt umowy spółki z o. o., wycenę składników majątku czy sprawozdanie finansowe.
  • W drugim etapie należy złożyć wniosek do sądu o wyznaczenie biegłego rewidenta, który będzie miał za zadanie zbadać aktywa i pasywa spółki (na wydanie opinii ma 2 miesiące)
  • W trzecim etapie należy podjąć uchwałę o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o.o. w formie aktu notarialnego
  • Kolejny etap to zawarcie umowy spółki z o.o.
  • Ostatni etap to zgłoszenie nowej spółki do rejestru – dopiero po wpisaniu spółki z o.o. do Rejestru przedsiębiorców KRS spółka ta uzyskuje osobowość prawną i zaczyna działać jako sp z o.o. Spółka cywilna formalnie w tym samym dniu przestaje natomiast istnieć, jednakże wspólnicy powinni wówczas złożyć wniosek o wykreślenie spółki cywilnej z CEIDG.

Procedura przekształcenia spółki może wydawać się skomplikowana, jednak mimo swoich wad, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednym z najlepszych rozwiązań dla przedsiębiorstw na pewnym etapie rozwoju.

Alternatywne rozwiązania

Formy opisane wyżej to tylko część dostępnych rozwiązań. Jednym z popularniejszych rozwiązań jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienie istniejącego przedsiębiorstwa spółki cywilnej w formie aportu. Takie rozwiązanie ma swoje zalety – można je przeprowadzić szybko – wystarczy odpowiednia zgoda wierzycieli. Ponadto, wiąże się to również ze zwolnieniami podatkowymi dla wspólników. Wniesienie spółki cywilnej aportem ma również swoje wady. Przede wszystkim, na gruncie prawa uznaje się, że wniesiona spółka cywilna zakończyła swoją działalność i powstała nowa spółka kapitałowa.

Podsumowanie

Można jasno stwierdzić, że przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednym z najkorzystniejszych dostępnych rozwiązań. Zamiast tworzyć spółkę na nowo, możemy ją przekształcić, dzięki czemu mamy do czynienia z sukcesją uniwersalną. Jest to ogromna zaleta z tego względu, że po przekształceniu spółka posiada ten sam NIP. Ponadto, wszystkie koncesje, zezwolenia czy certyfikaty uzyskane przez spółkę cywilną zostają przeniesione na przekształconą spółkę.  Co więcej, wszystkie zawarte do tej pory umowy nie muszą być weryfikowane czy zawierane na nowo, gdyż stroną tych umów nadal jest ten sam podmiot.