Pozwanie spółki w likwidacji – czy jest to możliwe?

Tak, jest to możliwe. Pozwanie spółki w likwidacji jest zgodne z prawem i może być skuteczne. Musimy jednak pamiętać, żeby nie mylić likwidacji spółki z ogłoszeniem jej upadłości. Bowiem w przypadku ogłoszenia upadłości spółki nie możemy prowadzić przeciwko niej postępowań zarówno sądowych, jak i egzekucyjnych. Aby móc pozwać spółkę w likwidacji, należy udowodnić, że spółka powinna ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez jej działania lub zaniechania. W takim przypadku pozywający musi udowodnić, że spółka posiada jeszcze aktywa i środki finansowe na pokrycie ewentualnych roszczeń. Spółka bowiem może wejść w stan likwidacji z powodu upadłości, niewypłacalności lub podjęcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki. Podczas tego procesu majątek spółki jest zbierany i rozdzielany pomiędzy wierzycieli lub akcjonariuszy zgodnie z priorytetem roszczeń.
Pozwanie spółki w likwidacji

Czym jest likwidacja spółki?

Likwidacja przedsiębiorstwa to proces zamknięcia lub zakończenia działalności i sprzedaży jego aktywów w celu spłacenia wierzycieli. Jest to skomplikowany proces, wymagający wykonania szeregu czynności prawnych i uregulowania wszelkich formalności. W trakcie likwidacji spółka musi uregulować swoje zobowiązania wobec kontrahentów, wycofać się z rynku, rozwiązać swoje umowy oraz uregulować podatki i inne odprowadzane daniny do budżetu państwa. Likwidacja spółki ma miejsce zazwyczaj wtedy, gdy firma nie jest już w stanie zachować wypłacalności lub gdy jej właściciele decydują się na jej zamknięcie.

Czym jest spółka w likwidacji?

Spółka w likwidacji to przedsiębiorstwo, które kończy swoją działalność, często z powodu trudności finansowych lub upadłości. Nim jednak spółka będzie na stałe wykreślona z rejestru, ważne jest przeprowadzenie czynności, które zmierzają do zakończenia jej działalności i finalnie uregulowania jej spraw. Spółka, która znajduje się w likwidacji nadal jest bytem prawnym. Zmienia się jednak jej funkcjonowanie oraz cel działania, ponieważ w tym momencie zmierza do wykreślenia z rejestru i zamknięcia wszelkich spraw.

Jak pozwać spółkę w czasie likwidacji?

Jeżeli spółka jest w likwidacji, konieczne jest ustalenie, jaki rodzaj procesu likwidacji przechodzi. W zależności od rodzaju procesu likwidacyjnego, kroki w celu pozwania spółki w trakcie likwidacji mogą być różne. Jeśli jednak wierzyciel chce wystąpić przeciwko spółce w trakcie jej likwidacji, musi powiadomić o tym sąd i likwidatora nadzorującego sprawę. Następnie wierzyciel musi przedstawić wszystkie istotne dokumenty i dowody, które wykazują jego roszczenia wobec spółki. Obejmuje to wszelkie umowy lub porozumienia, które mogą istnieć między stronami, jak również kopie faktur, rachunków lub innych dowodów długu należnego od firmy. Po złożeniu tych informacji, sędzia będzie przeglądać je i podejmie decyzję, czy zezwolić na działania prawne. Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, wtedy wierzyciel może podjąć dalsze kroki w celu otrzymania płatności z aktywów posiadanych przez firmę lub poprzez roszczenia ubezpieczeniowe.