Sprzedaż paliw bez koncesji

W Polsce, każda firma, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, powinna posiadać koncesję. Jedynym wyjątkiem jest obrót gazem płynnym, gdy roczna wartość obrotu nie przekracza 10 000 euro. Przed zakończeniem okresu obowiązywania koncesji, wymagane jest złożenie kolejnego wniosku, ponieważ nie przedłuża się ona automatycznie. Jedynymi nabywcami, którzy nie potrzebują tego dokumentu, są osoby kupujące paliwo na własny użytek. Proces jego uzyskania jest bardzo skomplikowany, lecz koszty sprowadzają się jedynie do 616 zł opłaty skarbowej. Działalność gospodarcza, która powinna, a nie posiada koncesji, podlega grzywnie do 5 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
sprzedaż paliwa bez koncesji opc

Handel paliwami ciekłymi w Polsce jest uregulowany prawnie. Każda firma, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi powinna uzyskać koncesje. Jest ona wymagana podczas prowadzenia, chociażby stacji benzynowych czy punktów sprzedających paliwa ciekłe. Koncesja OPC jest obligatoryjna, choć jedynym odstępstwem jest obrót gazem płynnym, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza 10 000 euro. Sprzedaż paliw bez koncesji to wykroczenie karne, które podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności. Dokument jest wydawany najczęściej na okres 10 lat lub dłużej. Przed zakończeniem okresu obowiązywania koncesji, wymagane jest złożenie kolejnego wniosku, ponieważ koncesja nie przedłuża się automatycznie. W przypadku prowadzenia obrotu paliwami ciekłymi i np. sprowadzania ich z terytorium kraju, wymagane jest uzyskanie dodatkowej koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą w skrócie OPZ.

Co to jest koncesja OPC

W przypadku chęci podjęcia działalności gospodarczej w zakresie handlu paliwami ciekłymi potrzebna jest zgoda wydawana przez Urząd Regulacji Energetyki. Koncesja OPC wymagana jest dla stacji benzynowych czy innych przedsiębiorstw handlujących paliwami ciekłymi. Obrót paliwami ciekłymi pomiędzy przedsiębiorstwami może być dopuszczony, jeśli obie firmy mają koncesję OPC. Jedynymi nabywcami paliw ciekłych, którzy nie muszą mieć koncesji są ludzie, którzy kupują je na własny użytek (np.: do swoich samochodów osobowych). Dokument jest wymagany podczas obrotu paliwami ciekłymi takimi jak: półprodukty rafineryjne, gaz płynny (LPG), benzyny ciężkie, benzyny silnikowe, benzyny lotnicze, paliwa typu nafty do silników odrzutowych, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych, oleje napędowe, lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe, ciężkie oleje opałowe i biopaliwa płynne.

Koncesja OPC – koszt uzyskania

Postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania koncesji OPC od 2 do 6 miesięcy. Koszt uzyskania takiej koncesji to opłata skarbowa o wysokości 616 zł. Proces uzyskiwania samej decyzji jest bardzo zaawansowany, ponieważ do wniosku należy załączyć około 50 dokumentów. Każdy koncesjonariusz obowiązany jest także uiszczać raz w roku, do dnia 31 marca każdego roku, tzw. opłaty koncesyjne. Stawki tych opłat są obliczane indywidualnie, a na ich wielkość ma wpływ kilka czynników. Koncesję otrzymuje się na okres co najmniej 10 lat. Przed zakończeniem ważności Twojej koncesji, ważne jest to, aby ją przedłużyć, ponieważ nie odnawia się ona automatycznie. Jeśli przy braku ważnej koncesji, przedsiębiorstwo dalej prowadzi sprzedaż paliw ciekłych, względem firmy mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne w postaci grzywny lub kary pozbawienia wolności.

Sprzedaż paliwa bez koncesji OPC – kary

Prowadzenie działalności gospodarczej, która zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną paliw ciekłych jest uregulowana przez odpowiednie ustawy z Prawa Energetycznego. Do sprzedaży obowiązkowe jest posiadanie koncesji OPC, dokumentu potwierdzającego uprawnienie do prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. Działalność gospodarcza nieposiadająca tej koncesji podlega grzywnie do 5 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Poza tym ukarane mogą zostać również osoby, które biorą udział w przewozie paliw ciekłych. Jeśli nie posiadają one wymaganego wpisu do rejestru, mogą zostać ukarane dużą grzywną, nawet do 2 500 000 zł. Są to bardzo duże sumy pieniężne. Kary mogą zostać nałożone na firmy, gdy te nie przedłużą wygasającej koncesji i pomimo tego nadal będą handlować paliwami ciekłymi. Wniosek o ponowne przyznanie koncesji można złożyć maksymalnie na 18 miesięcy przed wygaśnięciem poprzedniej. Niedopilnowanie terminów spowoduje koniecznosć złożenia wniosku o uzyskanie nowej koncesji i prowadzenia całego postępowania administracyjnego od nowa.

Dla kogo koncesja na sprzedaż paliw ciekłych OPC

Koncesje na sprzedaż paliw ciekłych OPC może otrzymać osoba zamieszkała lub przedsiębiorstwo posiadające siedzibę na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także w Szwajcarii lub Turcji. Podmiot ubiegający się o koncesję powien dysponować odpowiednimi środkami finansowymi, które zapewnią świadczenie usług i płacenie opłat terminowo. Powinnien również posiadać odpowiednie możliwości techniczne, dzięki którym proces będzie mógł przebiegać w sposób bezpieczny. Taki podmiot powinien zatrudnić również w tym miejscu osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Dodatkowo trzeba otrzymać pozytywną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu miejsca, gdzie ma być prowadzona działalność gospodarcza, za także nie można być osoba skazaną oraz można zalegać z zapłatą jakichkolwiek świadczeń publicznoprawnych względem budżetu państwa.