Umowy biznesowe

Umowa biznesowa to porozumienie pomiędzy dwoma lub więcej stronami w celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej. Może być ona sporządzona w formie partnerstwa, lub innego rodzaju umowy. Warunki umowy będą określać, za co każda strona jest odpowiedzialna i co otrzyma w zamian. Jest to dowolne oświadczenie pisemne lub ustne. Przedmiot umowy jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obietnic i zachowania poufności. Przedsiębiorcy w ten sposób łączą swoje siły. Większość umów zawieranych pomiędzy firmami mają charakter umów biznesowych. Regulują one relacje biznesowe pomiędzy partnerami, kontrahentami i innymi podmiotami prawnymi.
Umowy biznesowe

Umowy handlowe

Umowa handlowa to porozumienie między dwoma lub więcej krajami, mający na celu wspieranie uczciwego i wolnego handlu między nimi. Celem umowy handlowej jest zmniejszenie barier w handlu i inwestycjach, promowanie konkurencji i ochrona praw własności intelektualnej. Prawnicy wyróżniają dwa rodzaje umów handlowych: obrót profesjonalny (umowa zawarta pomiędzy firmami) i obrót konsumencki (umowa zawarta pomiędzy firmą a klientem). Zawarcie umowy może być dokonane w sposób ustny. Można oczywiście sporządzić wzór umowy, który będzie posiadał wszelkie dane osobowe obu stron. Dobrze sporządzona umowa handlowa powinna składać się z kilku elementów. Szczególnie warto zwrócić uwagę na strony umowy i wskazane klauzule. Mogą być one nazywane w dowolny sposób, ale najważniejsze, aby wskazywać je w ten sam sposób w całym kontrakcie (nie używać skrótów). Nie można również zapominać o konsekwencjach niewypełnienia świadczeń umowy. Warto, aby takie umowy były sporządzane pod okiem dobrego prawnika (z wieloletnim doświadczeniem), aby mieć pewność, że po podpisaniu umowy nie obarczymy się dużymi stratami finansowymi. Warto udostępnić mu plik umowy, aby mógł go pobrać i przeczytać przed podpisaniem. Dobra umowa powinna mieć również spisane swoje prawa i obowiązki, a także ewentualną możliwość rozwiązania umowy i zasady rozstrzygania sporów powstałych z umowy.

Umowy gospodarcze

Umowy gospodarcze zawierane są zazwyczaj między dwoma lub więcej firmami i określają warunki handlu między nimi. Umowy te mogą obejmować szeroki zakres tematów, w tym taryfy, kontyngenty i usługi, standardy produktów, ale mogą dotyczyć również przepisy dotyczące ochrony środowiska, prawa własności intelektualnej oraz mechanizmy rozstrzygania sporów. Takich zapisów w umowach jest coraz więcej u każdej ze stron. Oba przedsiębiorstwa powinny spełniać konkretne warunki umowy przez określony czas. Umowy w obrocie gospodarczym możemy podzielić ze względu na długość:

  • umowy krótkoterminowe (krócej, niż rok).
  • umowy długoterminowe (dłużej, niż rok).
  • umowy ramowe.
  • umowy adhezyjne.
  • umowy zawarte poprzez przetarg, aukcje negocjacje.

Umowy mogą uregulować wiele spraw każdej firmy (mogą to być umowy o dzieło z dostawcami). Przedsiębiorczość jest bardzo ważna, dlatego warto przeczytać umowę przed jej podpisaniem, ponieważ umowy pozwalają o wiele łatwiej egzekwować wszelkie niewykonane świadczenia. Może to skutkować karą umowną za brak wypełnienia obowiązków przez jedną ze stron. Warunki współpracy powinny być zapisane, tak aby mogły precyzować wszelkie prawa, a umowa spisana na papierze są o wiele pewniejsze, niż ustne porozumienia. Umowy gospodarcze można podzielić na dwie grupy:

  • umowy nazwane – oparte o Kodeks Cywilny (umowa sprzedaży, umowa dostawy, umowa o dzieło, umowa najmu, umowa pożyczki, umowa przewozu, umowa ubezpieczenia).
  • umowy nienazywane – nie mają swojej ustawy, do której można by je przyporządkować (sponsoring, know-how, factoring, forfaiting).

Jeśli zainteresował Cię ten temat to zapraszamy przejścia do zakładki umowy biznesowe, w którym możesz zobaczyć, jakimi rodzajami umów się specjalizujemy.