Zleć nam przygotowanie dokumentów do rejestracji Stowarzyszenia lub Fundacji

założenie stowarzyszenia fundacja

Założenie stowarzyszenia lub fundacji

Chcesz rozpocząć działalność społecznie i gospodarczo użyteczną i zastanawiasz się jaką formę działalności obrać? Chcesz, żeby ta organizacja była w późniejszym terminie uznana za organizację celu publicznego?

Pomożemy Ci w dobraniu najbardziej odpowiedniej dla Ciebie formy działalności! Nasi Prawnicy mają szeroką wiedzę merytoryczną popartą wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie zakładania organizacji takich jak fundacje i stowarzyszenia. Prawnicy Lawyer Line zakładają średnio 2 takie organizacje miesięcznie, a średni czas oczekiwania na wpis tych organizacji do KRS to tylko 1 miesiąc.

Coraz więcej osób decyduje się na założenie fundacji – w ten sposób zyskujesz sposób na realizację celów charytatywnych, artystycznych lub naukowych. Cała procedura opiera się na czynnościach notarialnych oraz dokonywanych w sądzie rejonowym. Proces rozpoczyna się od podpisania aktu fundacyjnego, a następnie konieczne jest sporządzenie statutu fundacji. Jest to dokument zawierający informacje odnośnie nazwy, siedziby, majątku fundacji, jej celów i zasad oraz władz fundacji. Kolejnym krokiem jest wpisanie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego, co wymaga złożenia odpowiednich formularzy. Aby cały proces przebiegał sprawnie i bezproblemowo, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Dzięki temu nie musisz martwić się przestrzeganiem terminów oraz koniecznością wyszukiwania odpowiedniej dokumentacji. Nasza firma świadczy usługi w zakresie zakładania fundacji. Również założenie stowarzyszenia wiąże się z dopełnianiem obowiązków w zakresie składania wniosków do KRS oraz rejestracji stowarzyszenia. Ponadto w przypadku stowarzyszeń konieczne jest posiadanie odpowiedniej liczby członków, którzy muszą także spełniać wymagania prawne, takie jak pełnoletniość, pełna zdolność do czynności prawnych oraz niepozbawienie praw publicznych. Jeśli od dłuższego czasu nosisz się z zamiarem założenia fundacji lub stowarzyszenia, najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług naszej firmy. Pomożemy przejść przez szereg formalności oraz skompletujemy wszystkie niezbędne dokumenty oraz wnioski.

0

Lat doświadczenia

0 +

Zadowolonych klientów

0 +

Załatwionych spraw

0 +

Ekspertów prawa

Kontakt
Kontakt

Prawnik kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia najbardziej korzystnej formy prowadzenia przez niego działalności, tj. fundacji lub stowarzyszenia. Jeżeli docelowo organizacja ma zostać uznana za organizację pożytku publicznego, Prawnik przedstawia Klientowi odpowiednie wymogi organizacyjne i prawne, które musi spełnić taka organizacja.

 
Statut
Statut

Prawnik przygotowuje dla Klienta statut organizacji, uwzględniając cel jej działalności i zamiar pełnienia przez nią funkcji pożytku publicznego. Jeżeli organizacja zamierza dodatkowo prowadzić działalność gospodarczą, Prawnik objaśnia zasady prowadzenia przez nią takiej działalności, a także określa kody PKD tej działalności.

Weryfikacja
Weryfikacja

Prawnik weryfikuję nazwę organizacji, tak żeby sprawdzić czy nie istnieje już podmiot, który prowadzi podobną działalność pod zbliżoną nazwą. Pozwoli to uniknąć w przyszłości ewentualnych konfliktów o naruszenie prawa do firmy.

Postępowanie
Postępowanie

Prawnik przygotowuje wniosek o wpis organizacji do KRS i prowadzi całe postępowanie rejestrowe za Klienta.

Instruktaż
Instruktaż

Po wpisaniu organizacji do KRS, Prawnik przygotowuje odpowiednie dokumenty, które organizacja jest obowiązana następnie złożyć w urzędzie skarbowych, a także instruuje Klienta o dalszych krokach, które organizacja musi podjąć w celu rozpoczęcia swojej działalności.

Przemawia za nami doświadczenie!

Prawnicy Lawyer Line zakładają średnio 2 takie organizacje miesięcznie, a średni czas oczekiwania na wpis tych organizacji do KRS to tylko 1 miesiąc.

ZAUFAJ NASZYM PRAWNIKOM!

Nasi Specjaliści proponują tylko takie rozwiązania, które są korzystne dla Ciebie w ujęciu całościowym, również pod kątem finansowym i podatkowym. Innymi słowy, zaproponujemy Tobie rozwiązania, które generują dla Ciebie jak najniższe koszty, również w zakresie kosztów naszych usług.
OD 1290 ZŁ / NETTO

Potrzebujesz pomocy?

Pytania i odpowiedzi

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie Koncesji OPC

Obie organizacje są powoływane w celu realizacji celów społecznie i gospodarczo użytecznych. Fundacja jest jednak organizacją ustanowioną przez fundatora, który z góry określa cel jej działalności i przekazuje środki na jego realizację. Fundacje powołuje się w szczególności dla realizacji celów związanych z ochroną zdrowia, rozwojem gospodarki i nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz opieki nad zabytkami. Po ustanowieniu fundacji i jej wpisie do KRS nie ma możliwości, żeby do fundacji dołączyli nowi fundatorzy. Mogą oni wówczas jedynie wspierać działalność fundacji jako niezależne osoby fizyczne i prawne, ewentualnie jako członkowie organów fundacji.

Stowarzyszenie jest natomiast organizacją, której skład członkowski może zostać powiększony już po jego założeniu i uzyskaniu wpisu do KRS. Stowarzyszenie jest organizacją, która została powołana przez ustawodawcę w celu zapewnienia obywatelom wolności zrzeszania się i umożliwienia im równego, bez względu na ich przekonania, prawa do czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań.

Prawo zrzeszania się przez osoby fizyczne w stowarzyszeniach jest uprawnieniem konstytucyjnym, a stowarzyszenie jako organizacja złożona z osób fizycznych może wypowiadać się w sprawach publicznych, a także może reprezentować zbiorowe interesy swoich członków w sprawach prowadzonych przez organy władzy publicznej. Niewątpliwie głos stowarzyszenia ma większą siłę przebicia w sprawach publicznych, a jednocześnie niezwykle istotnych dla wszystkich członków stowarzyszenia. Założenia stowarzyszenia zaleca się zatem tej grupie osób, która wychodzi z określona inicjatywą, np. mieszkańców zainteresowanych budową placu zabaw, obiektów sportowych, czy np. ochrony terenów przyrodniczych.

Stowarzyszenia dzielimy na zwykłe i rejestrowe. Różnica między nimi polega na tym, że stowarzyszenie zwykłe może zostać założone przez grupę minimum 3 osób fizycznych. Takie stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej, a także nie może prowadzić działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego. Stowarzyszenie zwykłe może rozpocząć swoją działalność od chwili wpisania go do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, która jest prowadzona przez właściwego miejscowo ze względu na siedzibę stowarzyszenia starostę powiatowego.

Stowarzyszenie rejestrowe może przede wszystkim prowadzić działalność gospodarczą, przy czym dochód z jej prowadzenia powinien służyć tylko realizacji celów statutowych stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Stowarzyszenie rejestrowe może również otrzymywać dotację na realizację swoich celów statutowych.

Stowarzyszenie rejestrowe podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, który to rejestr jest prowadzony przez właściwy miejscowo ze względu na siedzibę stowarzyszenia Wydział Sądu rejonowego – Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli natomiast stowarzyszenie rejestrowe zamierza prowadzić działalność gospodarczą to powinno być ono również wpisane do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie rejestrowe może zostać założone przez grupę minimum 7 osób fizycznych.

Stowarzyszenie zwykłe może zostać utworzone już przez 3 osoby fizyczne, a stowarzyszenie rejestrowe, które może prowadzić działalność gospodarczą, może zostać założone przez co najmniej 7 osób fizycznych.

Rejestracja stowarzyszenia zwykłego i rejestrowego nie prowadzącego działalności gospodarczej jest nieodpłatna. Rejestracja stowarzyszenia rejestrowego prowadzącego działalność gospodarczą podlega opłacie sądowej w wysokości 600 zł (500,00 zł za wpis do Rejestru przedsiębiorców KRS oraz 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Stowarzyszenia zwykłe podlega wpisowi do ewidencji stowarzyszeń zwykłych co do zasady w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis.

Czas rejestracji stowarzyszenia rejestrowego jest natomiast dłuższy i trwa od 2 do nawet 4 miesięcy, jeżeli chodzi o stowarzyszenie rejestrowe mogące prowadzić działalność gospodarczą.

Fundatorem może być osoba fizyczna niezależnie od jej obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoba prawna mająca siedzibę w Polsce lub za granicą. Fundator, jak już sama nazwa na to wskazuje, wnosi do fundacji składniki majątkowe przeznaczone na realizację celów fundacji.

Fundacja i stowarzyszenie mogą prowadzić działalność gospodarczą tylko w zakresie określonym w jej statucie i w rozmiarach służących realizacji ich celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych. W przypadku stowarzyszenia, nie ma takiego obostrzenia prawnego.

Fundacja może być ustanowiona dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych (m. in. ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami).

Prowadzenie działalności przy pomocy fundacji umożliwia osiągnięcie pewnych korzyści podatkowych. W pierwszej kolejności wskazać należy, że dochody fundacji (jako dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i pomocy społecznej – w części przeznaczonej na te cele) są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. Zwolnienie z CIT obejmuje tylko te środki, które zostaną przeznaczone na cele statutowe, bardzo ważne jest właściwe określenie tych celów i takie wydatkowanie środków, które zmierza do ich osiągnięcia. Ponadto osoby fizyczne mogą od dochodów odliczyć darowizny przekazane fundacjom mającym status organizacji pożytku publicznego. Co ważne, sama fundacja, która dostaje pieniądze, rzeczy ruchome lub prawa majątkowe w formie spadku, zapisu lub darowizny, nie płaci podatku od spadków i darowizn. Takie dokapitalizowanie fundacji nie podlega opodatkowaniu podatkowi spadkowemu ani dochodowemu.

Prowadzenie działalności w formie fundacji staje się zatem niezwykle korzystną formą działalności dla osób chcących zainwestować majątek na realizację celów społecznie użytecznych, a jednocześnie zyskiwać na tym pod względem podatkowym.

Rejestracja fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej to koszt 250,00 zł. Rejestracja fundacji prowadzącej działalność gospodarczą podlega opłacie sądowej w wysokości 600 zł (500,00 zł za wpis do Rejestru przedsiębiorców KRS oraz 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Prowadzenie działalności w formie fundacji staje się zatem niezwykle korzystną formą działalności dla osób chcących zainwestować majątek na realizację celów społecznie użytecznych, a jednocześnie zyskiwać na tym pod względem podatkowym.

Szybki Kontakt

Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego. W obu wyżej wymienionych przypadkach, zgoda może być w każdym czasie wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez wysłanie e – maila na adres: kancelaria@lawyerline.pl

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą lub chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu.

Lawyer Line sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy (nie dłużej jednak niż przez 3 lata od dnia otrzymania przez Państwa oferty handlowej Spółki), a dalej przez czas wykonania umowy, a także przez czas, w którym Lawyer Line sp. z o.o. jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży. Po upływie wskazanych okresów czasu, Państwa dane zostaną przez Lawyer Line sp. z o.o. zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.

Administratorem danych osobowych jest Lawyer Line spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Działowej 16/55, 61-747 Poznań, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000689270, NIP: 783 – 17 – 62 – 667. Administrator danych osobowych nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych, bo nie ma takiego obowiązku prawnego. W sprawie ochrony danych osobowych można się z nim kontaktować wysyłając e-maila na adres: kancelaria@lawyerline.pl.

Promocja firmy jest zwykle długotrwałym procesem, dlatego jeśli chodzi o znak towarowy, rejestracja jest niezbędna. Wszystkie nakłady finansowe oraz czas poświęcony na budowanie pozycji na rynku mogą pójść na marne, jeśli nie zabezpieczysz własności swojej firmy. 

znaki towarowe skuteczna rejestracja

Znaki towarowe

wzory przemysłowe skuteczna rejestracja

Wzory przemysłowe

Wzorem przemysłowym jest każdy nowy i posiadający indywidualny charakter produkt, posiadający w szczególności oryginalną linię, kontur, kształt czy kolorystykę. Indywidualny charakter danemu produktowi, który może być wzorem przemysłowym, może nadać również jego faktura lub materiał, z którego jest wytworzony, a także jego ornamentacja.

Prawo spółek to dziedzina prawa określająca zasady działania spółek cywilnych osobowych oraz kapitałowych. 

W tym aspekcie zajmujemy się pomocą przy rejestracji, przekształceniu czy likwidacji spółek.

prawo spółek pomoc prawna

Prawo spółek

Fundacje/Stowarzyszenia

Coraz więcej osób decyduje się na założenie fundacji – w ten sposób zyskujesz sposób na realizację celów charytatywnych, artystycznych lub naukowych. Założenie stowarzyszenia wiąże się z dopełnianiem obowiązków w zakresie składania wniosków do KRS oraz rejestracji stowarzyszenia.